Kongo-Brazzaville

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/kongo-brazzaville/

Kongo-Brazzaville sträcker sig mer än 100 mil från Atlanten på Afrikas västkust, djupt in i kontinentens centrala delar. Området längs Kongofloden inlemmades från 1880-talet i det franska kolonialväldet. Under nästan hela sin självständiga tid sedan 1960 har landet styrts av militärt baserade regeringar, mellan 1968 och 1990 som en marxist-leninistisk enpartistat. Export av olja och timmer ger Kongo-Brazzaville goda inkomster, men merparten av invånarna lever i djup fattigdom. Inbördeskriget 1997–1999 vållade samhället stora skador som fortfarande hämmar utvecklingen.

Geografi och klimat

Kongo-Brazzaville (officiellt namn Republiken Kongo) är till ytan nästan tre fjärdedelar så stort som Sverige. Landet ligger mitt i Afrika och ekvatorn skär genom dess norra del. Det långsmala Kongo-Brazzaville sträcker sig drygt hundra mil från Atlantkusten i sydväst till Centralafrikanska republiken i norr. Kusten utgörs av träsk i söder, medan den norra delen är sandig.

Kongo-Brazzaville har ett fuktigt och varmt klimat. 

Fakta – Geografi och klimat

Yta
342 000 km2 (2018)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Kongo-Kinshasa, Centralafrikanska republiken, Kamerun, Gabon, Angola (exklaven Cabinda)
Huvudstad med antal invånare
Brazzaville 1 900 000 (uppskattning 2015)
Övriga större städer
Pointe-Noire
Högsta berg
Lékétibergen (högsta topp 1040 m ö h)
Viktiga floder
Ubangi/Kongo, Sangha
Medelnederbörd/år
Brazzaville 1200 mm
Medeltemperatur/dygn
Brazzaville 26 °C (jan), 23 °C (juli)

Källor

Befolkning och språk

Kongo-Brazzaville är ett glesbefolkat land. De flesta lever i städerna i söder, medan stora områden i norr är obebodda. Sjunkande dödlighet och ökade födelsetal gör befolkningstillväxten hög. Nära 60 procent av invånarna är yngre än 25 år. Den förväntade medellivslängden är 59 år.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
kongotalande ca 50 %, beteke ca 20 % 1
Antal invånare
5 260 750 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
15 (2017)
Andel invånare i städerna
66,5 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
34,6 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
7,3 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
2,6 procent (2017)
Fertilitetsgrad
4,7 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,0 procent (2017)
Förväntad livslängd
65 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
66 år (2016)
Förväntad livslängd för män
63 år (2016)
Språk
franska är officiellt språk, ca 60 inhemska språk (störst är kikongo)
1. därutöver en rad minoritetsfolk

Källor

Religion

Enligt grundlagen ska det råda religionsfrihet i Kongo-Brazzaville och detta respekteras generellt av landets regering. Kristendom är den dominerande religionen.

Utbildning

Sedan den franska kolonialtiden är utbildningstraditionen stark i Kongo-Brazzaville, och landet har satsat mer på utbildning än många andra afrikanska länder. Ungefär fyra femtedelar av invånarna kan läsa och skriva, en hög andel jämfört med övriga länder i regionen.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
85,8 procent (2012)
Antal elever per lärare i grundskolan
44 (2012)
Läs- och skrivkunnighet
79,3 procent (2011)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
8,6 procent (2015)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
8,6 procent (2015)

Källor

Kultur

I Kongo-Brazzaville finns bantufolkens traditionella musik med kör, försångare och flera instrument samt pygméfolkens speciella vokalmusik. Landet har också en framstående skulpturkonst och en franskspråkig litterär tradition.

Massmedier

Enligt författningen råder pressfrihet och censuren är avskaffad, men i verkligheten försöker regeringen styra opinionsbildningen.

Fakta – massmedier

Andel av befolkningen som använder internet
9 procent (2017)
Antal mobilabonnemang per 100 invånare
95 (2018)

Källor

Arbetsmarknad

Bara en liten andel av den arbetsföra befolkningen har formell anställning. De allra flesta kongoleser försörjer sig inom den informella sektorn.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
10,4 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
23,0 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Trots landets rika naturtillgångar lever de flesta av Kongo-Brazzavilles invånare i fattigdom. Enligt FN-organet UNDP levde 47 procent 2012 under fattigdomsgränsen.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
36 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade
2,6 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
1,6 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga män
0,5 procent (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
68,3 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
20,2 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
3,4 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
70 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
11 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

Oavsett klasstillhörighet finner kongoleser en stolthet i att uppträda korrekt och vara välklädda. 

Kommunikationer

Kongo-Brazzavilles floder är viktiga transportvägar, medan järnväg och vägar länge varit eftersatta, bland annat till följd av inbördeskriget 1997 ̶ 2000. En förbättring av infrastrukturen, finansierad med bland annat oljepengar, är av hög prioritet för regeringen.

Äldre historia

Under 1200- och 1300-talen vandrade bantufolken kongo, teke och vili in i det som i dag är Kongo-Brazzaville. Då bodde pygméer i området, men i övrigt är inte mycket känt om landets tidigaste historia.

Modern historia

Kongo blev självständigt från Frankrike år 1960. Den tidigare kolonins premiärminister Fulbert Youlou valdes till den nya republikens president. 

Politiskt system

De politiska institutionerna är uppbyggda efter fransk förebild och författningen ger presidenten stora maktbefogenheter. Den politiska utvecklingen har karaktäriserats av våld mellan olika politiska grupperingar och militären har ett stort inflytande över politiken.

Demokrati och rättigheter

Kongo-Brazzaville är inte att betrakta som ett fritt land. Presidenten och hans närmaste krets håller ett fast grepp om så väl landets olja som den politiska makten. Oppositionen har små möjligheter att komma till makten.

Aktuell politik

Kongo-Brazzaville styrs av president Denis Sassou-Nguesso, som regerade 1979–1992 och återtog makten i en kupp 1997. Presidenten och hans parti, Kongolesiska arbetarpartiet (PCT), har sedan dess vunnit en rad omstridda val. Presidentval hölls senast 2016 och parlamentsval 2017.

Fakta – politik

Officiellt namn
République du Congo/ Republiken Kongo
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Denis Sassou-Nguesso (1997–)
Regeringschef
Clément Mouamba (2016–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
preliminära resultat ger regeringspartiet PCT 90, Upads 8 och UDH-Yuki 8 mandat (2017) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
regeringspartiet PCT och dess allierade 108, Upads 7, övriga 21 (2012)
Valdeltagande
runt 44 procent i parlamentsvalet 2017
Kommande val
parlamentsval 2022, presidentval 2023
1. alla siffror är ännu inte redovisade

Källor

Utrikespolitik och försvar

Frankrike är Kongo-Brazzavilles viktigaste partner i utlandet, såväl politiskt som ekonomiskt, men sedan millennieskiftet har relationen till Kina blivit allt viktigare.

Fakta – försvar

Armén
8 000 man (2017)
Flygvapnet
1 200 man (2017)
Flottan
800 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
6,2 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
17,9 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

Kongo-Brazzaville räknas som ett av de mer utvecklade länderna i Afrika och inkomsten per person är relativt hög för afrikanska förhållanden tack vare landets oljetillgångar. Svagheterna är landets ensidiga beroende av inkomster från olja samt en utbredd korruption. 

Fakta – Ekonomi

BNP per person
2 148 US dollar (2018)
Total BNP
11 264 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
1,0 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
7,1 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
6,5 procent (2017)
Servicesektorns andel av BNP
40,0 procent (2018)
Inflation
1,5 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
87,8 procent (2018)
Utlandsskuld
4 456 miljoner US dollar (2017)
Valuta
centralafrikansk franc
Varuexport
4 356 miljoner US dollar (2016)
Varuimport
5 071 miljoner US dollar (2016)
Bytesbalans
- 3 594 miljoner US dollar (2016)
Varuhandelns andel av BNP
120 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
olja, timmer, plywood, socker, kakao, kaffe, diamanter
Största handelspartner
USA, Kina, Frankrike, Indien, Italien

Källor

Naturtillgångar och energi

Kongo-Brazzaville har stora tillgångar av i synnerhet olja och naturgas. Det finns även andra mineraler, bland annat stora fyndigheter av högvärdig järnmalm. De potentiella tillgångarna av vattenkraft för elproduktion är enorma.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
583 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
213 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
3 095 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,6 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
62,4 procent (2015)

Källor

Jordbruk

Trots goda jordar och gynnsam nederbörd är jordbruket i Kongo-Brazzaville underutvecklat. Historiskt sett har makthavarna i Kongo-Brazzaville satsat mer på städerna än på landsbygden. Under många år försummades jordbruket av makthavarna och bönder lämnade landsbygden för arbeten i städerna. Jordbruket ödelades sedan under inbördeskriget 1997 ̶ 2000.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
7,1 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
31,1 procent (2016)

Källor

Industri

Industrisektorn i Kongo-Brazzaville är liten om man inte räknar in oljeproduktionen kring hamnstaden Pointe-Noire. 

Utrikeshandel

Kongo-Brazzaville har länge varit ett centrum för handel via Kongoflodens stora vattensystem från Tchad i norr till Atlantkusten i söder.

Fakta – utrikeshandel

Varuexport
4 356 miljoner US dollar (2016)
Varuimport
5 071 miljoner US dollar (2016)
Bytesbalans
- 3 594 miljoner US dollar (2016)
Varuhandelns andel av BNP
120 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
olja, timmer, plywood, socker, kakao, kaffe, diamanter
Största handelspartner
USA, Kina, Frankrike, Indien, Italien

Källor

Turism

I Kongo-Brazzaville finns mycket som kan locka turister; stor kulturell mångfald, tropiska stränder och regnskogar med vilda djur.

Fakta – turism

Antal utländska besökare per år
224 000 (2016)
Turistinkomster
57 000 000 US dollar (2014)
Turistinkomsternas andel av exporten
0,6 procent (2014)

Källor