Kap Verde

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/kap-verde/

Kap Verde är en demokratiskt styrd republik. Stabiliteten har gjort denna önation utanför Afrikas västkust till ett av regionens mest utvecklade länder. Invånarna har en relativt hög levnadsstandard, tack vare utländskt bistånd samt inkomster från turism och fiske. Fortfarande bor dock många kapverdier utomlands. Det är följden av en historia med omfattande utvandring på grund av långa perioder av torka och svält.

Kap Verde – Geografi och klimat

Örepubliken Kap Verde ligger i Atlanten, omkring 50 mil utanför Senegal på Afrikas västkust. Landet består av 15 öar med en sammanlagd landyta av Gästriklands storlek. Endast nio av öarna är befolkade. Kap Verde ligger i det torra Sahelområdet och drabbas periodvis av svår torka.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
4 033 km2 (2022)
Tid
svensk - 2 timmar
Angränsande land/länder
som örepublik saknar Kap Verde grannländer
Huvudstad med antal invånare
Praia 142 000 (preliminärt resultat från folkräkningen 2021)
Övriga större städer
Mindelo
Högsta berg
Pico do Cano (2 829 m ö h)
Medelnederbörd/månad
Sal 10 mm (april-juni), 34 mm (sept)
Medeltemperatur/dygn
Sal 21 °C (febr), 27 °C (sept)

Kap Verde – Befolkning och språk

Innan europeiska kolonisatörer landsteg på Kap Verde på 1400-talet var ögruppen obebodd. Kolonisatörerna, som framför allt kom från Portugal, slog sig ned på öarna och förde med sig afrikanska slavar.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
merparten av invånarna är kreoler, men det finns också en stor svart minoritet och en liten grupp av europeiskt ursprung 1
Antal invånare
593 149 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
138 (2020)
Andel invånare i städerna
68 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
18,6 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
5,5 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
0,9 procent (2022)
Fertilitetsgrad
1,9 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,3 procent (2022)
Förväntad livslängd
74 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
78 år (2021)
Förväntad livslängd för män
70 år (2021)
Språk
portugisiska är officiellt språk, crioulo talas allmänt
1. en folkräkning hölls 2021, men resultatet har ännu inte presenterats i sin helhet

Kap Verde – Religion

Religionsfriheten garanteras i Kap Verdes författning och respekteras i allmänhet. Staten är sekulär och det finns ingen statsreligion. En majoritet av kapverdierna är katoliker.

Kap Verde – Utbildning

Utbildningsnivån bland kapverdierna har höjts avsevärt sedan landet blev självständigt på 1970-talet. Från att bara drygt en tredjedel av befolkningen kunde läsa och skriva 1970 beräknades numera större delen av invånarna vara läs- och skrivkunniga. 

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
90,8 procent (2021)
Andel barn som börjar grundskolan
93,4 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
21 (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
7,6 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
15,1 procent (2021)

Kap Verde – Sociala förhållanden

Trots god ekonomisk utveckling sedan självständigheten 1975 är fattigdom fortfarande ett problem. Det råder stora regionala skillnader städerna Praia och Mindelo är relativt välmående, medan landsbygden har försummats. Fattigdomen är störst på de karga öarna Fogo, Brava och Santo Antão. Samtidigt har landet gjort stora framsteg när det gäller invånarnas hälsa.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
89 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
79,1 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland vuxna (15–49 år)
0,6 procent (2021)
Spädbarnsdödlighet
12 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
6,0 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
176 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
42 procent (2023)

Kap Verde – Kultur

Den kapverdiska kulturen har blomstrat efter självständigheten 1975. Dessförinnan motverkade den portugisiska kolonialmakten uppkomsten av en inhemsk kultur. Bland annat var viss sorts musik förbjuden, eftersom katolska kyrkan uppfattade den som ”djävulens musik”.

Kap Verde – Seder och bruk

Traditioner, högtider och sedvänjor på de kapverdiska öarna präglas av befolkningens blandade afrikanska och europeiska ursprung. Här dominerar kristna traditioner, men inslag finns av traditionella afrikanska seder och bruk. Kapverdier identifierar sig starkt med kulturen på sin speciella ö. Generellt kan man säga att kapverdier från övärldens norra del (barlavento) är mer portugisiskt påverkade, medan landets sydliga öar (sotavento) är kulturellt starkare knutna till den afrikanska kontinenten.

Kap Verde – Äldre historia

Kap Verde-öarna var obebodda fram till 1400-talet då portugiserna upptäckte dem och byggde en koloni där. Läget på vägen mellan Afrika och Amerika gjorde kolonin till en viktig knutpunkt för den portugisiska handeln, främst med slavar. När slaveriet upphörde under 1800-talet minskade Kap Verdes betydelse och dess ekonomi krympte. I kombination med torka ledde det till hungersnöd och utvandring under större delen av 1900-talet. Efter diktaturens fall i Portugal blev Kap Verde självständigt 1975.

Kap Verde – Modern historia

Från självständigheten 1975 till 1990 var Kap Verde en enpartistat, där det socialistiska PAICV (före 1981 kallat PAIGC) var enda tillåtna parti. När fria val hölls 1991 segrade det liberala partiet MPD. Under MPD:s tio år vid makten genomgick Kap Verde en ekonomisk avreglering med stabil tillväxt som följd. 2001 återkom PAICV i regeringsställning sedan MPD hade försvagats av ledarstrider.

Kap Verde – Demokrati och rättigheter

Kap Verde är en fungerande demokrati sedan början av 1990-talet. Tre maktskiften har skett sedan dess, det senaste 2016. Press-, mötes och yttrandefriheten garanteras i författning och respekteras vanligtvis. Domstolarna är dock överbelastade och problemen med kriminalitet har ökat på senare år.

Inrikespolitik och författning

Kap Verdes författning från 1992 slår fast att landet är en parlamentarisk demokrati med flerpartisystem. Flera maktskiften har ägt rum efter fria val. Politiken domineras av två partier: det borgerliga Rörelsen för demokrati (MPD), som nu har styrt landet sedan 2016, och vänsterpartiet Kap Verdes afrikanska självständighetsparti (PAICV).

Fakta – politik

Officiellt namn
República de Cabo Verde/ Republiken Kap Verde
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president José Maria Neves (2021–)
Regeringschef
premiärminister Ulisses Correia e Silva (2016–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Rörelsen för demokrati (MPD) 38, Kap Verdes afrikanska självständighetsparti (PAICV) 30, Kap Verdes demokratiska och oberoende union (Ucid) 2 (2021)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Rörelsen för demokrati (MPD) 38, Kap Verdes afrikanska självständighetsparti (PAICV) 27, Kap Verdes demokratiska och oberoende union (Ucid) 3 (2016)
Valdeltagande
57,5 % i parlamentsvalet 2021, 48 % i presidentvalet 2021
Kommande val
presidentval 2026, parlamentsval 2026

Kap Verde – Utrikespolitik och försvar

Kap Verde har sedan självständigheten 1975 fört en alliansfri utrikespolitik och landets relationer med omvärlden är goda. Örepubliken får mycket bistånd från framför allt västvärlden, inte minst USA, Portugal och EU. Sedan något decennium tillbaka är också Kina en viktig biståndsgivare.

Fakta – försvar

Armén
1 000 man (2022)
Flygvapnet
100 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
0,54 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
1,5 procent (2021)

Kap Verde – Ekonomisk översikt

Kap Verde har haft en god ekonomisk utveckling sedan självständigheten 1975, även om tillväxttakten har mattats av på senare år. Majoriteten av invånarna har en högre levnadsstandard än i de flesta andra afrikanska länder. 2008 upphörde FN att räkna Kap Verde som ett av de minst utvecklade länderna i världen. Coronapandemin 2020/2021 slog dock hårt mot landets ekonomi och BNP föll med nästan 15 procent 2020.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
3 903 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
10,5 procent (2022)
Total BNP
2 315 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
3,7 procent (2022)
Industrins andel av BNP
16,8 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
56,7 procent (2022)
Inflation
6,5 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
127,4 procent (2022)
Utlandsskuld
2 060 miljoner US dollar (2021)
Valuta
kapverdisk escudo
Varuexport
46 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
882 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-0,1 miljarder US dollar (2022)
Varuhandeln i andel av BNP
40 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
fisk, skaldjur, kläder, skor, paraplyer, men Kap Verde samt återexport av bränsle
Största handelspartner
Portugal, Spanien, Kina, Nederländerna, Brasilien
Mottaget bistånd per invånare
255 US dollar (2021)

Kap Verde – Naturtillgångar, energi och miljö

Kap Verde saknar betydande mineraltillgångar. Gruvdriftens bidrag till ekonomin är därför marginellt, även om viss utvinning av exempelvis salt och puzzolan (vulkanaska som kan används för framställning av cement) förekommer. Den globala uppvärmningen som gör att havsnivån stiger, gör Kap Verde sårbart för klimatförändringarna.

Fakta – energi och miljö

Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
96 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
97 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
0,79 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
1,42 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
621 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
1,1 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
93 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Kap Verde – Jordbruk och industri

Mindre än en tiondel av Kap Verdes landyta är odlingsbar, och hälften av jordbruksarealen finns på ön São Tiago. I genomsnitt klarar kapverdierna att producera 10–15 procent av den mat som behövs, resten importeras. Skördarna hotas ständigt av torka.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
3,7 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
19,6 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
11,3 procent (2020)
Industrins andel av BNP
16,8 procent (2022)