Kap Verde

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/kap-verde/

Kap Verde är en demokratiskt styrd republik. Stabiliteten har gjort denna önation utanför Afrikas västkust till ett av regionens mest utvecklade länder. Invånarna har en relativt hög levnadsstandard, tack vare utländskt bistånd samt inkomster från turism och fiske. Fortfarande bor dock många kapverdier utomlands. Det är följden av en historia med omfattande utvandring på grund av långa perioder av torka och svält.

Kap Verde – Geografi och klimat

Örepubliken Kap Verde ligger i Atlanten, omkring 50 mil utanför Senegal på Afrikas västkust. Landet består av 15 öar med en sammanlagd landyta av Gästriklands storlek. Endast nio av öarna är befolkade. Huvudstaden Praia ligger på den största ön, São Tiago. Andra större öar är Santo Antão, Boa Vista, Fogo och São Nicolau.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
4 033 km2 (2020)
Tid
svensk - 2 timmar
Angränsande land/länder
som örepublik saknar Kap Verde grannländer
Huvudstad med antal invånare
Praia 132 000 (uppskattning 2010)
Övriga större städer
Mindelo 77 500 (uppskattning 2010)
Högsta berg
Pico do Cano (2 829 m ö h)
Medelnederbörd/månad
Sal 10 mm (april-juni), 34 mm (sept)
Medeltemperatur/dygn
Sal 21 °C (febr), 27 °C (sept)

Källor

Kap Verde – Befolkning och språk

Innan europeiska kolonisatörer landsteg på Kap Verde på 1400-talet var ögruppen obebodd. Kolonisatörerna, som framför allt kom från Portugal, slog sig ned på öarna och förde med sig afrikanska slavar.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
kreoler 71 %, svarta 28 %, vita 1 % (uppskattning 2000-talet)
Antal invånare
549 935 (2019)
Antal invånare per kvadratkilometer
135 (2018)
Andel invånare i städerna
65,3 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
20,9 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
5,5 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
1,3 procent (2017)
Fertilitetsgrad
2,3 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,2 procent (2017)
Förväntad livslängd
73 år (2018)
Förväntad livslängd för kvinnor
76 år (2018)
Förväntad livslängd för män
69 år (2018)
Språk
portugisiska är officiellt språk, crioulo talas allmänt

Källor

Kap Verde – Religion

Religionsfriheten garanteras i Kap Verdes författning och respekteras i allmänhet. Staten är sekulär (icke-religiös) och det finns ingen statsreligion. Fler än nio av tio kapverdier är katoliker.

Kap Verde – Utbildning

Utbildningsnivån bland kapverdierna har höjts avsevärt sedan landet blev självständigt på 1970-talet. Från att bara drygt en tredjedel av befolkningen kunde läsa och skriva 1970 beräknades numera större delen av invånarna vara läs- och skrivkunniga.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
86,2 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
21 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
86,8 procent (2015) 1
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
5,2 procent (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
16,8 procent (2017)
1. kvinnor 82 procent, män 91,7 procent

Källor

Kap Verde – Kultur

Den kapverdiska kulturen har blomstrat efter självständigheten 1975. Dessförinnan motverkade den portugisiska kolonialmakten uppkomsten av en inhemsk kultur. Bland annat var viss sorts musik förbjuden, eftersom katolska kyrkan uppfattade den som ”djävulens musik”.

Kap Verde – Arbetsmarknad

Ungefär en fjärdedel av Kap Verdes formellt anställda arbetskraft är sysselsatt med jordbruk och fiske, medan nästan hälften återfinns inom servicesektorn och drygt en fjärdedel inom industri och byggnadsverksamhet. Hälften arbetar på ön São Tiago, där huvudstaden Praia ligger.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
12,3 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
23,3 procent (2019)

Källor

Kap Verde – Sociala förhållanden

Trots god ekonomisk utveckling sedan självständigheten 1975 lever ungefär var fjärde kapverdier kvar under den nationella fattigdomsgränsen. Det råder stora regionala skillnader; städerna Praia och Mindelo är relativt välmående, medan landsbygden har försummats. Fattigdomen är störst på de karga öarna Fogo, Brava och Santo Antão.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
17 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,6 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,2 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
86,5 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
73,9 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
4,8 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
159 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
24 procent (2018)

Källor

Kap Verde – Seder och bruk

Traditioner, högtider och sedvänjor på de kapverdiska öarna präglas av befolkningens blandade afrikanska och europeiska ursprung. Här dominerar kristna traditioner, men inslag finns av traditionella afrikanska seder och bruk. Kapverdier identifierar sig starkt med kulturen på sin speciella ö. Generellt kan man säga att kapverdier från övärldens norra del (barlavento) är mer portugisiskt påverkade, medan landets sydliga öar (sotavento) är kulturellt starkare knutna till den afrikanska kontinenten.

Kap Verde – Äldre historia

Kap Verde-öarna var obebodda fram till 1400-talet då portugiserna upptäckte dem och byggde en koloni där. Läget på vägen mellan Afrika och Amerika gjorde kolonin till en viktig knutpunkt för den portugisiska handeln, främst med slavar. När slaveriet upphörde under 1800-talet minskade Kap Verdes betydelse och dess ekonomi krympte. I kombination med torka ledde det till hungersnöd och utvandring under större delen av 1900-talet. Efter diktaturens fall i Portugal blev Kap Verde självständigt 1975.

Kap Verde – Modern historia

Kap Verdes moderna historia präglas av stabilitet, såväl politiskt som ekonomiskt. Från självständigheten 1975 till 1990 var Kap Verde en enpartistat. Det socialistiska PAICV (före 1981 kallat PAIGC) var enda tillåtna parti. När fria val hölls 1991 segrade det liberala partiet MPD, som hade bildats i opposition mot PAICV:s särställning. Under MPD:s tio år vid makten genomgick Kap Verde en ekonomisk avreglering med stabil tillväxt som följd. 2001 återkom PAICV i regeringsställning sedan MPD försvagats av ledarstrider.

Kap Verde – Politiskt system

Kap Verdes författning från 1992 slår fast att landet är en parlamentarisk demokrati med flerpartisystem. Flera maktskiften har  ägt rum efter fria val. Politiken domineras av två partier, det borgerliga MPD som styrt landet sedan 2016, och vänsterpartiet PAICV.

Demokrati och rättigheter

Kap Verde – Aktuell politik

Parlamentsvalet i mars 2016 ledde till regeringsskifte då det borgerliga Rörelsen för demokrati (MPD) segrade klart över det socialdemokratiska Kap Verdes afrikanska självständighetsparti (PAICV), som då hade styrt landet sedan 2001. MPD vann även valet i april 2021, där båda de stora partierna gick till val med löften om breda vaccinationsprogram och ekonomisk återhämtning i spåren av coronapandemin.

Fakta – politik

Officiellt namn
República de Cabo Verde/ Republiken Kap Verde
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Carlos Fonseca (2011–)
Regeringschef
premiärminister Ulisses Correia e Silva (2016–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Rörelsen för demokrati (MPD) 38, Kap Verdes afrikanska självständighetsparti (PAICV) 30, Kap Verdes demokratiska och oberoende union (Ucid) 2 (2021)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Rörelsen för demokrati (MPD) 38, Kap Verdes afrikanska självständighetsparti (PAICV) 27, Kap Verdes demokratiska och oberoende union (Ucid) 3 (2016)
Valdeltagande
57,5 % i parlamentsvalet 2021, nästan 66 % i presidentvalet 2016
Kommande val
presidentval 2021 parlamentsval 2026

Källor

Kap Verde – Utrikespolitik och försvar

Kap Verde har sedan självständigheten 1975 fört en alliansfri utrikespolitik och landets relationer med omvärlden är goda. Örepubliken får mycket bistånd från framför allt västvärlden, inte minst USA, Portugal och EU. Sedan något decennium tillbaka är också Kina en viktig biståndsgivare.

Fakta – försvar

Armén
1 000 man (2017)
Flygvapnet
100 man (2017)
Flottan
100 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
0,5 procent (2019)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
1,4 procent (2019)

Källor

Kap Verde – Ekonomisk översikt

Kap Verde har haft en god ekonomisk utveckling ända sedan självständigheten 1975. Majoriteten av invånarna har en högre levnadsstandard än de flesta på det afrikanska fastlandet. 2008 upphörde FN att räkna Kap Verde som ett av de minst utvecklade länderna i världen. 2012 började dock tillväxten sakta in. Orsaken var främst ekonomiska problem i EU, en viktig handelspartner för önationen. 2014 drabbades dessutom Kap Verdes turistnäring av problem i spåren av ebola-epidemin i Västafrika. Året därefter vände ekonomin uppåt igen.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
3 654 US dollar (2018)
Total BNP
1 987 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
5,7 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
4,7 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
7,0 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
61,1 procent (2018)
Inflation
1,1 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
124,5 procent (2018)
Utlandsskuld
1 762 miljoner US dollar (2017)
Valuta
kapverdisk escudo
Varuexport
273 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
960 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
- 104 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
45 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
återexport av bränsle 1
Största handelspartner
Portugal, Spanien, Nederländerna
1. fisk, skaldjur, kläder, skor

Källor

Kap Verde – Naturtillgångar och energi

Kap Verde saknar betydande mineraltillgångar. Gruvdriftens bidrag till ekonomin är marginellt, även om viss utvinning av salt, gips och puzzolan (vulkanaska som används vid framställning av cement) förekommer. Landets viktigaste naturtillgångar är istället fisk och skaldjur.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
214 kilo oljeekvivalenter (2007)
Utsläpp av koldioxid totalt
543 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
1,0 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
26,6 procent (2015)

Källor

Kap Verde – Jordbruk

Mindre än en tiondel av Kap Verdes landyta är odlingsbar, och hälften av jordbruksarealen finns på ön São Tiago. I genomsnitt klarar kapverdierna att producera 10–15 procent av den mat som behövs, resten importeras. Skördarna hotas ständigt av torka.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
4,7 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
19,6 procent (2016)

Källor

Kap Verde – Industri

Industrisektorn är liten och hämmas av den begränsade hemmamarknaden samt höga kostnader för transporter och energi. Den består i huvudsak av tillverkningsindustri och en byggbransch och stod 2014 för knappt en sjättedel av landets bruttonationalprodukt (BNP). Bland övriga branscher kan gruvnäring och energiproduktion nämnas.