Eritrea

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/eritrea/

Eritrea ligger vid Röda havet i nordöstra Afrika. Landet blev självständigt 1993, efter ett drygt 30 år långt krig för frigörelse från Etiopien. Sedan dess har Eritrea utvecklats till en av världens hårdaste diktaturer. Den jordbruksbaserade ekonomin har lidit svårt under krigsåren och de fortsatta militära satsningarna. En ström av unga män och kvinnor flyr landet för att undvika värnplikt som kan pågå i åratal.

Geografi och klimat

Eritrea ligger på Afrikas horn i nordöstra Afrika. Landet sträcker sig cirka 100 mil längs Röda havets kust och är till ytan drygt en fjärdedel så stort som Sverige. Eritrea ligger i den tropiska zonen, men temperatur och klimatförhållanden varierar kraftigt med höjden över havet.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
121 144 km2 (2020)
Tid
svensk +2 timmar
Angränsande land/länder
Sudan, Etiopien, Djibouti
Huvudstad med antal invånare
Asmara 713 000 (uppskattning 2013)
Övriga större städer
Assab 104 000, Keren 84 500, Massawa 54 700 (uppskattning 2013)
Högsta berg
Emba Soira (2 989 m ö h)
Viktiga floder
Baraka
Medelnederbörd/månad
Asmara 4 mm (dec), 37 mm (juni)
Medeltemperatur/dygn
Asmara 26 °C (juni), 22 °C (dec)

Källor

Befolkning och språk

Befolkningens storlek i Eritrea är osäker. FN beräknade den 2019 till cirka 5,3 miljoner. Landet har ett mycket stort utflöde av flyktingar i världen räknat per invånare. Runt en miljon eritreaner uppskattas vara bosatta i utlandet; över hälften av dem var 2018 flyktingar enligt UNHCR. Tigreaner är den största av Eritreas nio officiellt erkända etniska grupper.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
tigreaner ca 50 %, tigrétalande ca 30 %, övriga grupper (afar, saho, beja, blin, kunama, baria, rashaida) ca 20 %
Antal invånare
3 213 972 (2011)
Antal invånare per kvadratkilometer
32 (2011)
Andel invånare i städerna
35,8 procent (2011)
Nativitet/födelsetal
32,2 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
6,9 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
2,5 procent (2016)
Fertilitetsgrad
4,1 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
49,9 procent (2011)
Förväntad livslängd
66 år (2018)
Förväntad livslängd för kvinnor
68 år (2018)
Förväntad livslängd för män
64 år (2018)
Språk
tigrinska, arabiska och engelska är officiella språk; andra större språk är tigré, afar, saho med flera

Källor

Religion

Ungefär hälften av Eritreas invånare är kristna och hälften är muslimer. Mellan de olika religiösa grupperna råder traditionellt sämja. Författningen garanterar religionsfrihet, men i verkligheten är den kraftigt beskuren. Både kristna och muslimska grupper som inte godkänns av staten förföljs och många människor sitter i fängelse av religiösa skäl.

Utbildning

För eritreanska barn ska skolgång vara obligatorisk och avgiftsfri i sju år från sju års ålder. I verkligheten är ett av fem barn inte ens inskrivna i skolan. Analfabetismen är utbredd, drygt var fjärde eritrean över 15 år kan inte läsa och skriva. Fattigdom är en viktig orsak till den låga utbildningsnivån.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
37,4 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
39 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
73,8 procent (2015) 1
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
2,1 procent (2006)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
5,2 procent (2006)
1. källa: Unesco

Källor

Kultur

Eritreansk kultur har mycket gemensamt med den etiopiska. Länderna delar ett rikt kulturarv genom den orientaliskt ortodoxa kyrkan, men Eritrea präglas också av influenser från muslimska grannländer och från den italienska kolonialtiden.

Arbetsmarknad

Arbetslösheten och undersysselsättningen är utbredd, även om exakta siffror saknas. De allra flesta eritreaner lever i självhushåll på landet. Bristen på utbildad personal är stor. De fackliga rättigheterna är kraftigt kringskurna.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
6,5 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
11,6 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Årtionden av krig har ödelagt Eritreas ekonomi och en stor majoritet av befolkningen lever under ytterst svåra förhållanden. Jordbrukets produktion räcker inte till för att täcka behovet av mat ens under goda år; återkommande torka gör att det finns en ständig risk för svält.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
31 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,6 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,3 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,2 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
19,3 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
11,9 procent (2016)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
3,3 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
30 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
22 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

Sedvänjor och traditioner varierar mellan olika regioner och folkgrupper i Eritrea. Det finns kulturella skiljelinjer främst mellan kristna invånare på höglandet och muslimer på låglandet.

Äldre historia

Eritrea har varit befolkat i flera miljoner år. Området har präglats av sitt läge mellan den etiopiska högplatån, där högkulturer tidigt blomstrade, och de arabiska grannarna vid Röda havet. Från 1889 var Eritrea en italiensk koloni, men efter andra världskriget blev det enligt ett FN-beslut en del av Etiopien. När etiopierna 1962 upphävde det självstyre som utlovats bröt ett befrielsekrig ut som skulle vara i tre årtionden.

Modern historia

När Etiopien 1962 slutgiltigt fråntog den tidigare italienska kolonin Eritrea dess självstyre inleddes en väpnad kamp för självständighet. 1991 intog rebellgruppen EPLF huvudstaden Asmara, samtidigt som andra motståndsgrupper störtade militärregimen i Etiopien. Eritreanerna kunde 1993 utropa sin egen stat, med stöd av den nya regeringen i Etiopien. 1998–2000 utkämpades ett gränskrig mellan de två länderna. Ett fredsavtal kunde slutas först 2018. Alla försök att utveckla demokrati i Eritrea har avstannat. Landet har istället blivit en förtryckarstat.

Politiskt system

Eritreas författning från 1997 föreskriver demokrati och garanterar mänskliga rättigheter, men den har i praktiken aldrig trätt i kraft. Istället har Eritrea utvecklats till en auktoritär enpartistat där all makt är koncentrerad till president Isaias Afwerki och hans parti PFDJ. Politisk opposition tolereras inte.

Demokrati och rättigheter

Eritrea är en auktoritär enpartistat där inga val hållits sedan landets självständighet 1993. All makt ligger i händerna på president Isaias Afwerki och hans parti PFDJ. Situationen för medborgarnas mänskliga rättigheter är bland de värsta i världen. Politisk opposition och fria medier tolereras inte.

Aktuell politik

Stora förhoppningar fanns om demokrati och utveckling i Eritrea vid självständigheten 1993. Men istället har landet kommit att kallas Afrikas Nordkorea och liknas vid ett koncentrationsläger. President Isaias Afwerki som styr sedan självständigheten har blivit alltmer auktoritär och kontrollerar tillsammans med sina bundsförvanter politik, ekonomi och rättsväsende.

Fakta – politik

Officiellt namn
Hagere Ertra/Staten Eritrea
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Isaias Afwerki (1993–)
Regeringschef
president Isaias Afwerki (1993–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
enda tillåtna parti är Folkfronten för demokrati och rättvisa (PFDJ)
Valdeltagande
inga val har hållits
Kommande val
valår inte fastlagt

Källor

Utrikespolitik och försvar

Det auktoritära och slutna Eritrea har sedan ett nytt fredsavtal ingicks med ärkefienden Etiopien 2018 i någon mån öppnat upp sig för omvärlden. Fredsavtalet har lett till att FN-sanktioner mot Eritrea har hävts, och att relationerna också till Somalia har förbättrats. Men fortfarande ser regimen i Asmara med misstro på omvärlden och fredsprocessen med Etiopien har på senare tid bromsat in.

Fakta – försvar

Armén
200 000 man (2017)
Flygvapnet
350 man (2017)
Flottan
1 400 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
20,9 procent (2003)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
31,1 procent (2003)

Källor

Ekonomisk översikt

Eritrea är ett av världens fattigaste länder. Ett halvsekel av krig eller krigsliknande tillstånd har satt djupa spår. I samband med striderna förstördes vägar och annan infrastruktur, jordbruksmark skövlades och otaliga människor drevs från sina hem. Landets auktoritära styre och slutenhet mot omvärlden hämmar utvecklingen.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
811 US dollar (2011)
Total BNP
2 608 miljoner US dollar (2011)
BNP-tillväxt
8,7 procent (2011)
Jordbrukets andel av BNP
12,0 procent (2017)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
6,0 procent (2016)
Servicesektorns andel av BNP
59,0 procent (2017)
Statsskuldens andel av BNP
174,3 procent (2018)
Utlandsskuld
819 miljoner US dollar (2017)
Valuta
nakfa
Varuexport
37 miljoner US dollar (2000)
Varuimport
471 miljoner US dollar (2000)
Bytesbalans
- 105 miljoner US dollar (2000)
Varuhandelns andel av BNP
53 procent (2011)
Viktigaste exportvaror
koppar, guld, skinnvaror, bomull (2016)
Största handelspartner
Kina, Italien, Indien, Saudiarabien, Kanada (2016)

Källor

Naturtillgångar, energi och miljö

Eritrea har många naturtillgångar men utvinningen av dem är begränsad. Landet är rikt på guld och andra värdefulla mineraler. Utanför Rödahavskusten antas det finnas gott om olja och naturgas. Energibehovet täcks främst av ved och andra naturmaterial. Elnätet är dåligt utbyggt; elen produceras i huvudsak av importerad olja.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
159 kilo oljeekvivalenter (2011)
Elkonsumtion per person
60 kilowattimmar, kWh (2011)
Utsläpp av koldioxid totalt
711 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,2 ton (2011)
Andelen energi från förnyelsebara källor
79,8 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Jordbruket är Eritreas huvudnäring. Drygt tre av fyra invånare är sysselsatta med odling, boskapsskötsel eller fiske. De flesta lever i självhushåll och står utanför den formella ekonomin. Skördarna räcker inte till för att mätta befolkningen ens under goda år.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
12,0 procent (2017)
Andel av landytan som används för jordbruk
75,2 procent (2016)

Källor

Industri

Industriproduktionen i Eritrea är begränsad efter årtionden av krig. Den tillverkningsindustri som finns framställer lättare produkter som salt, glas, skinnvaror, skor, textilier, livsmedel och drycker.