Djibouti

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/djibouti/

Djibouti ligger på Afrikas horn, där Röda havet möter Adenviken. Landet var en fransk koloni fram till självständigheten 1977. Djibouti består till största delen av öken och saknar nästan helt naturtillgångar och odlingsbar mark. Landet får sina inkomster från hamnverksamhet, järnvägsfrakt till Etiopien samt från att upplåta militärbaser åt USA, Frankrike, Japan, Italien och Kina.

Djibouti – Geografi och klimat

Djibouti är till ytan något större än Värmland och ligger i nordöstra Afrika vid Röda havets södra inlopp. Landet är kargt och ofruktbart och består till över 90 procent av öknar med vulkaniska klippor och saltsjöar. Klimatet är hett och torrt.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
23 200 km2 (2022)
Tid
svensk +2 timmar
Angränsande land/länder
Eritrea, Etiopien, Somalia ("Somaliland")
Huvudstad med antal invånare
Djibouti 568 800 (FN-uppskattning 2019)
Övriga större städer
Dikhil, Tadjoura
Högsta berg
Moussa Ali (2 028 m ö h)
Medelnederbörd/månad
25 mm (mars), 1 mm (juni)
Medeltemperatur/dygn
36 °C (juli), 25 °C (jan)

Djibouti – Befolkning och språk

I Djibouti dominerar två folkgrupper. I söder finns den somaliska klanen issa och i norr lever afar, ett folk som också finns i Etiopien och Eritrea. Issa talar somaliska och afarerna talar afariska, som är ett kushitiskt språk besläktat med somaliskan. Mellan issa och afar råder spänningar.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
issa 50–60 procent, afar 35–40 procent, övriga 5–15 procent
Antal invånare
1 120 849 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
43 (2020)
Andel invånare i städerna
78 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
20,5 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
6,9 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
1,4 procent (2022)
Fertilitetsgrad
2,8 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,4 procent (2022)
Förväntad livslängd
62 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
65 år (2021)
Förväntad livslängd för män
60 år (2021)
Språk
franska och arabiska är officiella språk, men de flesta talar somaliska eller afariska

Djibouti – Religion

Islam är statsreligion i Djibouti men landets författning garanterar religionsfrihet. Nittioåtta procent av invånarna är sunnimuslimer.

Djibouti – Utbildning

Utbildningsnivån i Djibouti är generellt låg. Ungefär var fjärde invånare är analfabet och hälften av barnen fullföljer inte grundskolan.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
66,5 procent (2019)
Antal elever per lärare i grundskolan
29 (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
3,6 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
14,0 procent (2018)

Djibouti – Kultur

Djibouti har få internationellt kända författare, musiker och konstnärer. Däremot har landets båda stora folkgrupper issa och afar långa traditioner av muntligt berättande och diktande.

Djibouti – Sociala förhållanden

Fattigdomen är utbredd i Djibouti, där de sociala villkoren för de allra flesta invånarna är svåra. En minoritet av befolkningen har tillgång till grundläggande sjukvård. Enligt FN är var fjärde djiboutier beroende av någon form av utländskt bistånd.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
76 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
66,7 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland vuxna (15–49 år)
0,7 procent (2021)
Spädbarnsdödlighet
46 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
2,0 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
63 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
26 procent (2022)

Djibouti – Seder och bruk

Djiboutis två stora folkgrupper issa och afar är av tradition nomadfolk och landets seder och bruk är därmed präglade av herdekulturen. En snabb inflyttning till städerna gör att allt fler invånare numera är påverkade av västeuropeiska influenser.

Djibouti – Äldre historia

Djiboutis båda folkgrupper issa och afar började vandra in i området från 200-talet f Kr. Under 800-talet e Kr tog araber över handeln men fick från 1500-talet konkurrens av portugiser. I slutet av 1800-talet bildades kolonin Franska Somaliland. I en omstridd folkomröstning 1967 valde befolkningen där att förbli en del av Frankrike.

Djibouti – Modern historia

Djibouti blev självständigt från kolonialmakten Frankrike 1977. Fyra år senare blev landet en enpartistat med det av issafolket dominerade Folklig samling för framsteg (RPP) som enda tillåtna parti. Flerpartisystem återinfördes 1992 efter påtryckningar från Frankrike. Under 1990-talet ledde spänningar mellan folkgrupperna issa och afar till inbördeskrig. 1994 ingicks ett fredsavtal.

Djibouti – Demokrati och rättigheter

Djibouti styrs med auktoritära metoder av president Ismail Omar Guelleh och hans partikoalition Unionen för presidentmajoritet (UMP). Guelleh och kretsen kring honom har kuvat såväl politisk opposition som fria medier. Regimen anklagas regelbundet för brott mot de mänskliga rättigheterna.

Djibouti – Inrikespolitik och författning

Politiken i Djibouti domineras av president Ismaïl Omar Guelleh och hans parti Folklig samling för framsteg (RPP), som ingår i den styrande koalitionen Unionen för presidentmajoritet (UMP) tillsammans med tre stödpartier. Personliga relationer och klantillhörighet spelar större roll än politiska partier. Den rivalitet som finns mellan de två stora folkgrupperna issa och afar har ofta lett till politiska oroligheter.

Fakta – politik

Officiellt namn
République de Djibouti/ Jumhuriat Djibouti/ Republiken Djibouti
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Ismail Omar Guelleh (1999–)
Regeringschef
president Ismail Omar Guelleh (1999–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Unionen för presidentmajoritet (UMP) 58, Unionen för demokrati och rättvisa (UDJ) 7 (2023)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Unionen för presidentmajoritet (UMP) 57, Unionen för demokrati och rättvisa/Djiboutis parti för utveckling (UDJ/PDD) 7, Förenade centrumdemokrater (CDU) 1 (2018)
Valdeltagande
82 procent i presidentvalet 2021, 78 procent i parlamentsvalet 2023
Kommande val
presidentval 2026, parlamentsval 2028

Djibouti – Utrikespolitik och försvar

Djiboutis strategiska läge vid inloppet till Röda havet har tillförsäkrat landet ett rikligt bistånd. Djibouti för en västvänlig och pro-arabisk politik, men har också närmat sig Kina under senare år. Landet upplåter militärbaser till bland annat USA, Frankrike, Japan och Kina.

Fakta – försvar

Armén
8 000 man (2022)
Flygvapnet
250 man (2022)
Flottan
200 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
3,69 procent (2008)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
9,1 procent (2008)

Djibouti – Ekonomisk översikt

Djiboutis ekonomi är nästan helt baserad på service, främst hamnverksamhet, handel via järnväg med Etiopien samt inkomster från utländsk militär. Ekonomin har vuxit snabbt sedan millennieskiftet, men inkomsterna kommer bara en liten elit i huvudstaden till del.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
3 136 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
2,5 procent (2022)
Total BNP
3 515 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
1,7 procent (2020)
Industrins andel av BNP
14,9 procent (2020)
Servicesektorns andel av BNP
77,3 procent (2020)
Inflation
6,6 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
40,6 procent (2022)
Utlandsskuld
3 191 miljoner US dollar (2021)
Valuta
djiboutisk franc
Varuexport
4 518 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
5 430 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-0,2 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
283 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
återexport av varor, boskap, hudar och skinn
Största handelspartner
Etiopien, Saudiarabien, Kina, Förenade arabemiraten (2016)
Mottaget bistånd per invånare
159 US dollar (2021)

Djibouti – Naturtillgångar och energi

Djibouti har nästan inga mineraltillgångar, men utländska företag har hittat guld som man planerar att bryta. Landet har även ont om egna energikällor. Projekt pågår för att kunna utvinna geotermisk energi från vulkanisk aktivitet. Klimatförändringarna innebär att Djibouti står inför hotet av allt längre och intensivare perioder av torka.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
179 kilo oljeekvivalenter (2007)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
65 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
37 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
1,39 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
1,41 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
428 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,4 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
660 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Djibouti – Jordbruk och industri

Förutsättningarna för jordbruk är dåliga i det heta och regnfattiga ökenlandet Djibouti. På landsbygden är de flesta invånare ännu boskapsskötande nomader. Industrin är outvecklad.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
1,7 procent (2020)
Andel av landytan som används för jordbruk
73,4 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
0,3 procent (2020)
Industrins andel av BNP
14,9 procent (2020)