Angola

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/angola/

Det oljerika Angola i sydvästra Afrika blev självständigt från Portugal 1975. Landet lider fortfarande av sviterna efter ett 27 år långt och blodigt inbördeskrig, som fördes med inblandning från stormakterna och tog slut först 2002. De stora oljetillgångarna har visserligen möjliggjort en snabb tillväxt sedan dess men denna har främst kommit en liten elit till godo, medan det stora flertalet angolaner ännu lever i djup fattigdom.

Angola – Geografi och klimat

Angola vid Afrikas sydvästkust är till ytan nästan tre gånger så stort som Sverige. Geografiskt kan landet delas in i fyra regioner: slättland vid Atlantkusten, savann på högplatån mitt i landet, stäppöken i söder och tropisk regnskog i norr.

Fakta – geografi

Yta
1 246 700 km2 (2020)
Tid
svensk (sommartid -1 timme)
Angränsande land/länder
Namibia, Zambia, Kongo-Kinshasa, Kongo-Brazzaville (mot Cabindaprovinsen)
Huvudstad med antal invånare
Luanda 6 400 000 (folkräkning 2014)
Övriga större städer
Lubango 732 000, Huambo 666 000, Cabinda 598 000, Benguela 513 000 (folkräkning 2014)
Högsta berg
Moco (2 620 m ö h)
Viktiga floder
Kwanza, Cunene

Källor

Angola – Befolkning och språk

Angola hyser omkring 90 olika folkgrupper, varav majoriteten är bantufolk. Tre av fyra invånare tillhör något av de tre största folkslagen: ovimbundu, mbundu och bakongo. Befolkningstillväxten är hög och befolkningen är ung. Närmare hälften av angolanerna är under 15 år och bara några procent är över 60 år.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
ovimbundu 37 %, mbundu 25 %, bakongo 13 %, övriga 25 % (uppskattning)
Antal invånare
31 825 295 (2019)
Antal invånare per kvadratkilometer
25 (2018)
Andel invånare i städerna
64,8 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
41,8 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
8,5 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
3,3 procent (2017)
Fertilitetsgrad
5,7 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
51,0 procent (2017)
Förväntad livslängd
61 år (2018)
Förväntad livslängd för kvinnor
64 år (2018)
Förväntad livslängd för män
58 år (2018)
Språk
portugisiska är officiellt språk 1
1. i övrigt talas umbundu, kimbundu, kikongo, chokwe m fl lokala språk

Källor

Angola – Religion

Angola är en sekulär (icke religiös) stat där religionsfrihet råder. Alla religiösa grupper ska ha lika rättigheter, vilket i stort respekteras av myndigheterna. Kristna samfund har spelat en stor roll i samhällslivet och de har ofta historiska band till politiska rörelser och regionala etniska grupper. Traditionella inhemska religioner har fortfarande stort inflytande, även bland kristna.

Angola – Utbildning

Angola har officiellt obligatorisk skolgång i åtta år. Barnen ska börja skolan vid sju års ålder, men det är endast en minoritet av dem som gör det. Orsaken är bland annat att många barn måste hjälpa till att dra in pengar till sina familjer. En del barn börjar skolan senare, och en betydande andel går om flera klasser.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
77,5 procent (2011)
Antal elever per lärare i grundskolan
50 (2015)
Läs- och skrivkunnighet
66,0 procent (2014)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
3,4 procent (2010)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
8,7 procent (2010)

Källor

Angola – Kultur

Den kanske viktigaste kulturella händelsen i Angola är karnevalen i februari varje år. Firandet engagerar landet under en vecka och har en lång historia. Genom musik och dans – som den i mitten av 2010-talet även utanför Angola så populära kudoron – har angolanerna genom åren haft möjlighet att uttrycka sådant som annars varit förbjudet i samhället, exempelvis kritik mot den korrupta regimen.

Angola – Massmedier

Statligt ägda massmedier dominerar Angolas medielandskap. Officiellt garanteras pressfrihet, men i praktiken lever medierna under hård statlig kontroll, vilket tvingar journalister och redaktörer till självcensur. På senare tid har flera journalister mördats under oklara omständigheter.

Fakta – massmedier

Andel av befolkningen som använder internet
14 procent (2017)
Antal mobilabonnemang per 100 invånare
43 (2018)

Källor

Angola – Arbetsmarknad

En stor majoritet av angolanerna försöker tjäna sitt uppehälle inom den informella sektorn av landets ekonomi.De flesta av dem som har en formell anställning jobbar på större jordbruk. Ungefär en femtedel av den formella arbetskraften jobbar i industrin, främst med byggnadsarbete, eller inom den offentliga sektorn.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
7,2 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
17,1 procent (2019)

Källor

Angola – Sociala förhållanden

Den angolanska befolkningen led svårt under det långa inbördeskriget 1975–2002 och de flesta invånare plågas fortfarande av sviterna av krigsåren. Angola placerar sig i bottenskiktet bland världens länder i FN-organet UNDP:s rankning av mänsklig utveckling. Ungefär halva befolkningen beräknas leva i fattigdom, det vill säga överlever på mindre än två dollar om dagen.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
52 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
1,9 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
1,2 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,4 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
41,0 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
49,9 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
2,9 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
95 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
31 procent (2018)

Källor

Angola – Seder och bruk

Angolas befolkning är uppdelad i en rad olika folkslag och religiösa grupper, ofta med skilda sedvänjor och traditioner. Den nationella identiteten är vanligtvis mycket svag – om den ens existerar. Angolaner identifierar sig istället med den egna folkgruppen inom vilken man delar traditioner, språk och historia.

Angola – Kommunikationer

Vid självständigheten från Portugal 1975 hade Angola ett relativt väl utvecklat transportnät på land, till sjöss och i luften. Men kommunikationerna ödelades till stor del under inbördeskriget 1975–2002. De håller nu på att byggas upp igen.

Angola – Äldre historia

Angolas tidiga historia är i hög grad okänd. Forskarna vet dock att de första folkslagen som slog sig ned i det område som idag är Angola var samlar- och jägarfolken khoi och san. De bantufolk som numera utgör en stor majoritet av landets befolkning, vandrade in långt senare. Portugiserna anlände till området i slutet av 1400-talet och 1885 blev Angola en portugisisk koloni.

Angola – Modern historia

I mitten av 1900-talet inleddes ett organiserat motstånd mot förtrycket i den portugisiska kolonin Angola. Tre rivaliserande befrielserörelser bildades och fick stöd i olika politiska läger utomlands. Ett regimskifte i Portugal 1974 öppnade vägen för självständighet. Den utropades i november 1975, men inbördes strider hade då redan brutit ut. De kom att pågå till och från fram till 2002, i huvudsak mellan det regerande partiet MPLA, som hade stöd av Kuba och Sovjetunionen, och gerillan Unita med uppbackning från USA och Sydafrika. MPLA har behållit makten även efter 2002.

Angola – Politiskt system

Formellt är Angola en demokrati där grundläggande mänskliga fri- och rättigheter ska respekteras. I verkligheten är makten starkt koncentrerad till en auktoritär regering, dominerad av partiet Folkrörelsen för Angolas befrielse (MPLA). Genom en ny författning 2010 fick presidenten ökad makt.

Angola – Demokrati och rättigheter

Angola har det senaste året tagit flera viktiga kliv i en demokratisk riktning. Men stora utmaningar kvarstår, bland annat med korruption och brister i rättsväsendet.

Angola – Aktuell politik

Folkrörelsen för Angolas befrielse (MPLA) har i det närmaste full kontroll över Angola sedan decennier tillbaka. Den politiska oppositionen är svag och splittrad. Efter 38 år vid makten avgick president José Eduardo dos Santos år 2017. Han efterträddes av partikamraten João Lourenço som förväntades regera vidare i dos Santos anda men så blev det inte.

Fakta – politik

Officiellt namn
República de Angola/ Republiken Angola
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
João Lourenço (2017–)
Regeringschef
João Lourenço (2017–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Folkrörelsen för Angolas befrielse (MPLA) 150, Nationella förbundet för Angolas totala befrielse (Unita) 51, Bred samling för Angolas räddning (Casa-CE) 16, PRS 2, FNLA 1 (2017)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Folkrörelsen för Angolas befrielse (MPLA) 175, Nationella förbundet för Angolas totala befrielse (Unita) 32, Bred samling för Angolas räddning (Casa-CE) 8, PRS 3, FNLA 2 (2012)
Valdeltagande
76,1 procent i parlamentsvalet 2017; 62,7 procent i parlamentsvalet 2012
Kommande val
parlamentsval 2022

Källor

Angola – Utrikespolitik och försvar

Angola är – mycket tack vare sina oljerikedomar – ett av de mer inflytelserika länderna i Afrika. Landet kan beskrivas som en regional militärmakt. Angola har goda relationer till såväl västländerna som Kina och Ryssland. Särskilt goda relationer har Angola utvecklat med andra portugisisktalande länder, som Brasilien och Portugal.

Fakta – försvar

Armén
100 000 man (2017)
Flygvapnet
6 000 man (2017)
Flottan
1 000 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,6 procent (2019)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
8,9 procent (2019)

Källor

Angola – Ekonomisk översikt

Angola är Afrikas tredje största ekonomi (efter Nigeria och Sydafrika) och kontinentens näst största oljeproducent (efter Nigeria). Den omfattande oljeutvinningen ligger bakom det tidigare krigshärjade landets rekordsnabba tillväxt sedan krigsslutet 2002. Numera står råolja för nästan alla Angolas exportinkomster och för närmare tre fjärdedelar av statens intäkter. Landets enorma oljeberoende ledde dock till stora problem när världsmarknadspriset på olja började dala under sommaren 2014. Drygt ett år senare hade oljepriset mer än halverats. Regeringen har som en följd tvingats skära kraftigt i statsbudgeten.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
3 432 US dollar (2018)
Total BNP
105 751 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
-0,9 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
10,0 procent (2017)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
6,6 procent (2017)
Servicesektorns andel av BNP
46,8 procent (2017)
Inflation
17,1 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
89,0 procent (2018)
Utlandsskuld
37 201 miljoner US dollar (2017)
Valuta
kwanza
Bistånd per person
7 US dollar (2017)

Källor

Angola – Naturtillgångar och energi

Angola har stora tillgångar av olja, naturgas och diamanter. I landet finns dessutom järnmalm och guld, som dock inte har utvunnits sedan kolonialtiden. Marmor, svart granit och koppar bryts. Angola anses kunna bli en stor producent av el från vattenkraft.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
606 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
347 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
34 693 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
1,2 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
49,6 procent (2015)

Källor

Angola – Jordbruk och fiske

Angola har bördig mark och ett varierat klimat som ger goda förutsättningar för jordbruk, särskilt i det centrala höglandet. I söder finns vidsträckta områden som lämpar sig som betesmark. Under inbördeskriget 1975–2002 lamslogs dock jordbruket då miljontals människor tvingades fly från sin jord.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
10,0 procent (2017)
Andel av landytan som används för jordbruk
47,5 procent (2016)

Källor

Angola – Industri

Angola har ett fåtal industribranscher. Produktionen av konsumtionsvaror är dock betydande och byggindustrin fick ett enormt uppsving efter inbördeskrigets slut 2002. Då hade infrastruktur för uppskattningsvis 60 miljarder dollar slagits ut av striderna som pågick 1975–2002.

Angola – Utrikeshandel

Angola uppvisar kraftiga överskott i handelsbalansen med utlandet, tack vare en omfattande export av råolja. Oljan svarar för nästan 95 procent av exportvärdet, medan diamanter i stort sett står för resten. USA var tidigare den viktigaste exportmarknaden för oljan, men numera säljs mest olja till Kina.

Fakta – utrikeshandel

Varuexport
40 758 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
15 798 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
7 403 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
54 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
råolja, diamanter 1
Största handelspartner
Kina, Portugal, USA, Sydafrika, Indien (2013)
1. även bearbetade oljeprodukter, kaffe, sisalhampa, fisk och fiskprodukter, timmer, bomull

Källor

Angola – Turism

Angola har en skön blandning av en rad kulturer, landskap och klimat, som ger goda förutsättningar för turism. Efter det att inbördeskriget upphörde 2002 har de utländska besökarna börjat hitta till landet. Nationalparken Kissama har blivit en stor turistattraktion, liksom regnskogen Mayombe och vattenfallen Kalandula.

Fakta – turism

Antal utländska besökare per år
397 000 (2016)
Turistinkomster
628 000 000 US dollar (2016)
Turistinkomsternas andel av exporten
2,2 procent (2016)

Källor