Upphovsrätt

Utrikespolitiska institutet förbehåller sig samtliga immateriella rättigheter till innehållet på ui.se, ui.se/engelska, Utrikesmagasinet, Landguiden, Världspolitikens Dagsfrågor, Länder i Fickformat, UI Papers och UI Breifs. Materialet är bl.a. skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte återpubliceras, tillgängliggöras eller mångfaldigas utan UI:s skriftliga medgivande, vare sig i tryckt eller digital form eller på annat sätt. Detta gäller även skyddade fakta- och statistiksammanställningar samt länklistor. Användaren får bland annat inte:

a) använda information eller uppgifter för sammanställning av egen eller annans databas eller överföra denna/dessa till maskinläsbar form eller dylikt, eller
b) vare sig i pappersform, i digital form eller på annat sätt framställa exemplar, publicera eller göra tillgänglig information eller uppgifter.
Utan hinder av vad som ovan anges äger Kunden rätt att citera ur materialet, med UI:s material som källa, i överenstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Kund äger även rätt att använda materialet för sitt eget interna och enskilda bruk.

Kommersiell vidareanvändning av materialet kräver dock alltid UI:s skriftliga medgivande. I det fall Kunden är osäker på hur Kunden får använda materialet är Kunden välkommen att kontakta UI.

För det fall att Kunden inte är en privatperson förbinder sig Kunden att tillse att Kundens personal informeras om innehållet i dessa allmänna villkor.

Kunden förbinder sig att omedelbart underrätta UI om olovligt nyttjande av UI:s material eller texter, bilder eller annat material och uppgifter, om och när detta skulle komma till Kundens kännedom.

Kunden ansvarar för all den skada som UI åsamkas på grund av obehörig åtkomst eller användning av någon av UI:s tjänster/produkter.

Varukorg

Totalt 0