Jordbruk och fiske

Jordbruket (inklusive fiske och skogsbruk) svarade 2016 för 0,7 procent av BNP. Men Storbritannien producerade ändå mer än 60 procent av de livsmedel som konsumerades i landet. Tidigare var siffran ännu högre, men minskningen beror i hög grad på ökad efterfrågan på exotiska och exklusiva matvaror från andra länder.

Den genomsnittliga gårdsarealen är ungefär 80 hektar. Jordbruket bedrivs effektivt och sysselsatte 2019 drygt 1 procent av arbetskraften. På senare år har det blivit vanligare att bönder eller deras makar bedriver jordbruk på deltid och arbetar med annat vid sidan om, framför allt turism. Böndernas inkomster har dock minskat på senare år, på grund av låga världsmarknadspriser och att pundet förlorat i värde.

De viktigaste grödorna är spannmål, oljeväxter, potatis, socker­betor, frukt och grönsaker. Efterfrågan på ekologiska varor har ökat på senare år. Även boskapsskötseln är betydelsefull.

Den så kallade galna ko-sjukan (BSE) skapade stora svårigheter för många bönder på 1990-talet och en bit in på 00-talet. På grund av oro för att BSE orsakade en variant av hjärnsjukdomen Creutzfeldt-Jakob hos människor införde EU ett förbud mot export av brittiskt nötkött. Minst 175 000 djur smittades och över tre miljoner kor slaktades för att BSE inte skulle föras vidare. 2005 hävdes alla restriktioner för handel med levande djur från Storbritannien.

Fiskets betydelse har minskat under senare år, till följd av ökad konkurrens när brittiska vatten har öppnats för fiskeflottor från andra EU-länder. För att förhindra utfiskning har EU satt kvoter för hur stora fångster som får tas upp. Det har dock skapat problem med att fiskare kastar tillbaka stora mängder fisk i havet för att de överskridit sin kvot.

Med nästan 6 400 båtar och 10 000 fiskare hade Storbritannien 2015 EU:s näst största fiskeflotta efter Spanien.

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0