Den 22-23 augusti kommer UI att uppdatera sina IT-tjänster

Under uppdateringen kommer vi tyvärr inte kunna svara på e-post, men återkommer så snart vi kan.

Arbetsmarknad

Den brittiska arbetsmarknaden har genomgått stora förändringar sedan 1970-talet. Många jobb har försvunnit från industrin och jordbruket samtidigt som tjänstesektorn sysselsätter allt fler. Idag arbetar drygt fyra av fem invånare inom olika serviceyrken.

Andelen förvärvsarbetande kvinnor har ökat stadigt men många kvinnor arbetar deltid, mycket beroende på brist på barnomsorg. Kvinnor tjänade 2016 i genomsnitt 18 procent mindre än männen. 

Sysselsättningsgraden är relativt hög, nästan 75 procent 2016. Drygt 83 procent av arbetskraften var samma år sysselsatt inom den privata sektorn, medan knappt 17 procent arbetade inom den offentliga sektorn. Samtidigt sköts en ökande andel av den offentliga servicen av privata bolag, och personal hyrs också in via bemanningsföretag. Det finns bland annat 14 fängelser som drivs av privata entreprenörer, men det handlar också om sådant som städning, transporter och catering.

Åren 1997–2007 skapades över två miljoner nya arbetstillfällen. Många av jobben gick till invandrare, framför allt från de öst- och centraleuropeiska länder som gick med i EU 2004, eftersom de ofta var bättre utbildade än arbetslösa britter. När luften gick ur ekonomin 2008 åkte en del av dem hem, men långt ifrån alla, och efter några år tog arbetskraftsinvandringen fart på nytt. Det är i skrivande stund oklart hur Storbritanniens beslut att lämna EU kommer att drabba personer från andra EU-länder som redan arbetar där. I juni 2017 arbetade nästan 2,4 miljoner EU-medborgare i landet.

I vissa branscher finns en stor oro för att det brittiska EU-utträdet kommer att leda till brist på  arbetskraft, inom bland annat jordbruket, hotell- och restaurangnäringen och industrin.

För att begränsa invandringen från länder utanför EU infördes 2008 ett poängsystem som innebär att främst de som har kvalifikationer som landet behöver ska få flytta till Storbritannien.

På senare år har arbetslösheten minskat, från drygt 8 procent 2008 till under 5 procent 2016. Andra kvartalet 2017 var den nere på 4,4 procent, den lägsta noteringen på 42 år. Ungdomsarbetslösheten är fortfarande högre än för andra åldersgrupper, men den har fallit från drygt 22 procent 2011 till knappt 14 procent 2016.

Nya regler för långtidsarbetslösa trädde i kraft i april 2014. De innebär att de som varit arbetslösa i mer än två år ska delta i ett program, Help to work, för att få jobbsökarbidrag. Det handlar bland annat om ”samhällsarbeten” (som att laga mat till äldre), att besöka arbetsförmedlingen varje dag eller delta i utbildningsprojekt. Den som vägrar att delta riskerar att förlora sina bidrag i upp till tre månader.

En studie från den nationella statistikmyndigheten 2014 visade att var tionde anställd ville arbeta fler timmar än de gjorde. Bland ungdomar var siffran 20 procent. Det har också blivit vanligare att främst unga människor anställs på så kallade nollkontrakt, där de varken garanteras någon inkomst eller ett bestämt antal timmar. 2017 beräknades omkring 883 000 personer vara anställa på nollkontrakt 

En del bedömare har pekat på att ett skäl till att arbetslösheten minskat är att fler än tidigare har startat egna företag (cirka 15 av alla som yrkesarbetar är egenföretagare) och att en stor andel av dem tjänar mindre än den officiella minimilönen som från 1 april 2019 låg på 8,21 pund för den som hade fyllt 25 år.  En mindre höjning gjordes även för yngre arbetstagare.

På 1960- och 1970-talen hade fackföreningarna starkt inflytande, Trade Union Congress (TUC), grundad 1868, fungerar som ett samordnande organ för ett 50-tal olika förbund. TUC hade 2017 sammanlagt  sex miljoner medlemmar, både arbetare och tjänstemän.

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0