Arbetsmarknad

Den brittiska arbetsmarknaden har genomgått stora förändringar sedan 1970-talet. Många jobb har försvunnit från industrin och jordbruket samtidigt som tjänstesektorn sysselsätter allt fler. Idag arbetar drygt fyra av fem invånare inom olika serviceyrken.

Andelen förvärvsarbetande kvinnor har ökat stadigt men många kvinnor arbetar deltid, mycket beroende på brist på barnomsorg. Heltidsarbetande kvinnor tjänade 2018 i genomsnitt knappt 9 procent mindre än män med samma sysselsättningsgrad. När det gäller deltidsanställda är skillnaderna större: knappt 18 procent.

Sysselsättningsgraden är relativt hög, drygt 76 procent 2019. Drygt 78 procent av arbetskraften var samma år sysselsatt inom den privata sektorn, medan något över 21 procent arbetade inom den offentliga sektorn. Samtidigt sköts en ökande andel av den offentliga servicen av privata bolag, och personal hyrs också in via bemanningsföretag. Det finns bland annat 14 fängelser som drivs av privata entreprenörer, men det handlar också om sådant som städning, transporter och catering.

Åren 1997–2007 skapades över två miljoner nya arbetstillfällen. Många av jobben gick till invandrare, framför allt från de öst- och centraleuropeiska länder som gick med i EU 2004, eftersom de ofta var bättre utbildade än arbetslösa britter. När luften gick ur ekonomin 2008 åkte en del av dem hem, men långt ifrån alla, och efter några år tog arbetskraftsinvandringen fart på nytt. Det är i skrivande stund oklart hur Storbritanniens beslut att lämna EU kommer att drabba personer från andra EU-länder som redan arbetar där. I september 2019 arbetade nästan 2,2 miljoner EU-medborgare i landet, vilket var cirka 23 000 färre än vid tiden för folkomröstningen om EU-medlemskapet i juni 2016. 

I vissa branscher finns en stor oro för att det brittiska EU-utträdet kommer att leda till brist på arbetskraft, inom bland annat jordbruket, hotell- och restaurangnäringen, vården och industrin. 2019 fanns det 800 000 lediga tjänster i Storbritannien varav en del inte kunde tillsättas på grund av att de arbetssökande inte hade rätt kompetens.

För att begränsa invandringen från länder utanför EU infördes 2008 ett poängsystem som innebär att främst de som har kvalifikationer som landet behöver ska få flytta till Storbritannien. Men även denna grupp har ökat, till drygt 1,3 miljoner människor i september 2019.

På senare år har arbetslösheten minskat, från drygt 8 procent 2008 till under 4 procent 2019. Ungdomsarbetslösheten är fortfarande högre än för andra åldersgrupper, men den har fallit från drygt 22 procent 2011 till drygt 11 procent 2019. Det finns dock en stor grupp ungdomar som varken arbetar eller studerar, men som inte ingår i den här statistiken.

Nya regler för långtidsarbetslösa trädde i kraft 2014. De innebär att de som varit arbetslösa i mer än två år ska delta i ett program, Help to work, för att få jobbsökarbidrag. Det handlar bland annat om ”samhällsarbeten” (som att laga mat till äldre), att besöka arbetsförmedlingen varje dag eller delta i utbildningsprojekt. Den som vägrar att delta riskerar att förlora sina bidrag i upp till tre månader. Andra regler gäller i Nordirland.

En studie från den nationella statistikmyndigheten 2014 visade att var tionde anställd ville arbeta fler timmar än de gjorde. Bland ungdomar var siffran 20 procent. Det har blivit vanligare att främst unga människor anställs på så kallade nollkontrakt, där de varken garanteras någon inkomst eller ett bestämt antal timmar. 2019 beräknades omkring 896 000 personer vara anställa på nollkontrakt, jämfört med 168 000 2010.  Det är något fler kvinnor än män som har sådana kontrakt.

En del bedömare har pekat på att ett skäl till att arbetslösheten minskat är att fler än tidigare har startat egna företag (drygt 15 procent av alla som yrkesarbetar är egenföretagare) och att en stor andel av dem tjänar mindre än den officiella minimilönen som från 1 april 2019 låg på 8,21 pund för den som hade fyllt 25 år. En mindre höjning gjordes även för yngre arbetstagare.

På 1960- och 1970-talen hade fackföreningarna starkt inflytande, men det har minskat påtagligt sedan dess. Allt färre britter är idag medlemmar av en fackförening. Trade Union Congress (TUC), grundad 1868, fungerar som ett samordnande organ för 48 olika förbund. TUC hade 2019 sammanlagt 5,5 miljoner medlemmar, både arbetare och tjänstemän.

Varukorg

Totalt 0