Oman

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/oman/

Sultanatet Oman ligger i sydöstra hörnet av Arabiska halvön. Landet som i huvudsak består av öken är en absolut monarki och styrs sedan 1700-talet av ätten Al Said. Stora oljetillgångar har bidragit till en snabb utveckling men ekonomin är mer varierad än i flera av grannländerna. Turismen är den snabbast växande näringen.

Geografi och klimat

Oman ligger på Arabiska halvön och har en lång kust mot Indiska oceanen i öster och mot Omanviken i norr. Två områden som tillhör Oman ligger skilda från övriga landet av grannlandet Förenade arabemiraten.

Yta
212 500 km2 (2018)
Tid
svensk + 3 timmar
Angränsande land/länder
Förenade arabemiraten, Saudiarabien, Jemen
Huvudstad med antal invånare
Musqat (125 000 invånare, uppskattning 2012)
Övriga större städer
Salala, al-Seeb, Mutrah, Suhar
Högsta berg
Jabal shams (3 018 m ö h)

Källor

Befolkning och språk

Omans medborgare är främst araber som är indelade i olika klaner. Omkring fem procent av dem lever ännu som nomader. Bergsbefolkningen i Dhofar i sydväst liknar till utseende och levnadssätt invånarna på Afrikas horn. I kuststäderna lever sedan århundraden tillbaka bland annat perser, balucher (med ursprung i Iran och Pakistan) och östafrikaner.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
omanska araber ca 50 %, perser, balucher, östafrikaner 1
Antal invånare
4 636 262 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
15 (2017)
Andel invånare i städerna
83,6 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
18,7 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
2,5 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
4,7 procent (2017)
Fertilitetsgrad
2,7 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
34,2 procent (2017)
Förväntad livslängd
77 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
79 år (2016)
Förväntad livslängd för män
75 år (2016)
Språk
officiellt språk är högarabiska 2
1. icke-medborgare är främst sydasiater och araber
2. flertalet talar nyarabiska dialekter

Källor

Religion

De flesta invånarna i Oman är muslimer. En stor majoritet av dessa bekänner sig till ibadismen som uppstod på 600-talet och som inte hör till någon av de båda dominerande inriktningarna sunni och shia.

Utbildning

Ända sedan moderniseringen av Oman inleddes 1970 har regeringen satsat kraftigt på skolan, bland annat för att bygga upp en välutbildad inhemsk arbetskraft. Idag börjar nästa alla barn skolan och allt fler omanier kan läsa och skriva.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
94,1 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
10 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
94,9 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
16,0 procent (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
16,0 procent (2017)

Källor

Kultur

Statsreligionen ibadismen (en islamisk inriktning) påverkar i hög grad den omanska kulturen. Ibaditisk islam uppmuntrar varken sång och dans eller avbildningar. I generationer har dock de arabiska beduinfolken framfört svärdsdanser och landets många sjömän har sina egna sånger. Trots islams avvisande hållning till avbildningar finns dessutom en tradition av underjordisk bildkonst i Oman.

Massmedier

Trots att Omans grundlag garanterar press- och tryckfrihet utövar myndigheterna sträng kontroll över medierna och internet. All kritik mot sultanen är förbjuden och det är också straffbart att publicera material som hotar statens säkerhet, manar till uppvigling eller kränker en individs värdighet.

Fakta – massmedier

Antal mobilabonnemang per 100 invånare
150 (2017)
Andel av befolkningen som använder internet
77 procent (2016)

Källor

Arbetsmarknad

Omanska medborgare har traditionellt arbetat inom statsförvaltning och offentlig sektor, medan industri och privat tjänstesektor främst skötts av utländska migrantarbetare.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
3,2 procent (2018)
Ungdomsarbetslöshet
8,4 procent (2018)

Källor

Sociala förhållanden

Oman har ett väl utbyggt socialt trygghetssystem för landets egna medborgare, men de utlänningar som arbetar i landet har hittills i huvudsak stått utanför systemet.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
9 per 1000 födslar (2016)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
90,9 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till renhållningssystem
96,7 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
3,8 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
636 US dollar (2015)
Andel kvinnor i parlamentet
1 procent (2017)

Källor

Kommunikationer

När Oman började moderniseras från 1970 och framåt byggdes vägnätet ut; bland annat förbinder en motorled landets norra och södra delar. Idag är det bara ett fåtal bergsbyar som inte kan nås med bil.

Äldre historia

Oman gick tidigt över till islam och blev på 700-talet en självständig stat. Från slutet av 1600-talet erövrade omanierna områden långt ned i Östafrika, vilka hölls till mitten av 1800-talet. I praktiken delades Oman i slutet av 1700-talet i två delar med ett religiöst styre i inlandet och ett världsligt med bas i Musqat. Oman hamnade samtidigt under brittisk kontroll och blev formellt självständigt först 1951. Inre stridigheter med utländsk inblandning bidrog till att Oman inte blev FN-medlem förrän 1971.

Modern historia

Sultan Qabus tog makten 1970 genom att avsätta sin egen far, Said bin Taimur, som suttit vid makten i 38 år. Under den nye sultanen genomgick Oman en modernisering med utländskt stöd och med god ekonomisk tillväxt som följd. Någon demokratisering att tala om har dock landet inte genomgått, även om en grundlag antogs och en rådgivande församling etablerades på 1990-talet.

Politiskt system

I Oman är så gott som all makt samlad hos den styrande sultanen, som sedan mitten av 1700-talet hämtas ur släkten Al Said. Det finns visserligen ett parlament, där allmänna val hålls till underhuset medan medlemmarna i överhuset tillsätts av sultanen, men parlamentet har bara en rådgivande funktion. Det finns inga politiska partier.

Fakta – politik

Officiellt namn
Sultanat Oman/ Sultanatet Oman
Statsskick
monarki (sultanat), enhetsstat
Statschef
sultan Qabus bin Said Al Said (1970–)
Regeringschef
sultan Qabus bin Said Al Said (1970–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
inga politiska partier tillåtna
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
inga politiska partier tillåtna
Valdeltagande
ca 57 % i valet till underhuset 2015
Kommande val
år 2019 hålls val till underhuset i landets rådgivande församling, majlis al-shura

Källor

Demokrati och rättigheter

Oman är ett arvrike och regenten, som tituleras sultan, har all verklig makt. Folkliga protester och krav på politiska och ekonomiska reformer sedan 2011 har fått regimen att skärpa strafflagen och gripa in hårdare för att tysta kritik.

Aktuell politik

Protesterna under den arabiska våren 2011 nådde även Oman, men fick mindre genomslag än i andra delar av arabvärlden. Sultan Qabus, som mötte protesterna med att tillgodose en del av kraven, har till synes förblivit relativt populär hos befolkningen. Men hans sviktande hälsa har lett till en oro bland omanierna för vad som ska hända med ledningen av landet när han dör.

Fakta – politik

Officiellt namn
Sultanat Oman/ Sultanatet Oman
Statsskick
monarki (sultanat), enhetsstat
Statschef
sultan Qabus bin Said Al Said (1970–)
Regeringschef
sultan Qabus bin Said Al Said (1970–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
inga politiska partier tillåtna
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
inga politiska partier tillåtna
Valdeltagande
ca 57 % i valet till underhuset 2015
Kommande val
år 2019 hålls val till underhuset i landets rådgivande församling, majlis al-shura

Källor

Utrikespolitik och försvar

Oman för en oberoende utrikespolitik gentemot länderna i regionen kring Persiska viken. Sultan Qabus försöker upprätthålla goda relationer till samtliga grannländer. Denna balansgång har lett till en del irritation i området. Landet har tidvis haft en medlarroll i regionen, inte minst när det gäller konflikter med Iran.

Fakta – försvar

Armén
25 000 man (2015)
Flygvapnet
5 000 man (2015)
Flottan
4 200 man (2015)
Militärutgifternas andel av BNP
12,1 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
26,3 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

Sedan sultan Qabus bin Said kom till makten 1970 har Oman gått från en fattig ökennation till en modern industristat och ett regionalt finans- och handelscentrum. Till största delen har landets goda oljeinkomster legat till grund för utvecklingen. Men oljereserverna väntas sina inom ett par årtionden och regeringen satsar därför stort på att utveckla andra sektorer av ekonomin.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
14 982 US dollar (2016)
Total BNP
66 293 miljoner US dollar (2016)
BNP-tillväxt
-0,3 procent (2017)
Jordbrukets andel av BNP
1,2 procent (2016)
Industrins andel av BNP
47,5 procent (2016)
Servicesektorns andel av BNP
50,5 procent (2016)
Inflation
1,1 procent (2016)
Statsskuldens andel av BNP
14,9 procent (2015)
Valuta
omansk rial
Bistånd per person
- 7 US dollar (2010)

Källor

Naturtillgångar och energi

I Oman började olja utvinnas först 1967. Oljefälten ligger främst sydväst om Musqat samt i provinsen Dhofar. De är små och utspridda, vilket gör dem mindre produktiva och utvinningen dyrare än i grannländerna. Man använder dock avancerad modern teknik för att få upp så mycket olja som möjligt.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
5 743 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
6128 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
61 169 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
15,4 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
0,0 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Jordbruk och fiske för självhushållning bidrar till en stor del av befolkningens försörjning. Förutsättningarna för jordbruk är dock svåra. Bara cirka fem procent av landytan är lämpad för jordbruk, varav huvuddelen främst används till boskapsskötsel.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
1,2 procent (2016)
Andel av landytan som används för jordbruk
4,7 procent (2015)

Källor

Industri

För att minska beroendet av olja har Oman gjort stora investeringar i den icke oljebaserade industrin. Vid sidan av oljeraffinering finns bland annat petrokemisk industri, fabriker för framställning av konstgödsel, metanol och cement samt ett aluminiumsmältverk.

Utrikeshandel

Omans utrikeshandel domineras av olja och naturgas. Grönsaker och frukt, framför allt dadlar, liksom fisk och skaldjur har också viss betydelse som exportprodukter.

Fakta – utrikeshandel

Varuexport
24454 713 000 US dollar (2016)
Varuimport
23260 012 000 US dollar (2016)
Bytesbalans
-459,5 miljoner US dollar (1999)
Varuhandelns andel av BNP
71 procent (2015)
Viktigaste exportvaror
olja, naturgas, fisk, metaller, textilier
Största handelspartners
Förenade arabemiraten, Kina, Japan, Sydkorea, Thailand, Indien

Källor

Turism

Oman öppnades för utländska besökare först 1985 och även om stora satsningar nu görs på turismen, så görs det på ett försiktigt sätt för att inte utmana landets gamla traditioner.

Fakta – turism

Antal utländska besökare per år
2 292 000 (2016)
Turistinkomster
2497 000 000 US dollar (2016)
Turistinkomsternas andel av exporten
8,0 procent (2016)

Källor