Sydafrika – Naturtillgångar och energi

Sydafrika har stora mineraltillgångar, bland platina och guld. Inhemskt kol är den viktigaste energikällan. Betydande gasfynd har gjorts och sökande efter olja pågår utanför kusten. Utvecklingen av förnybar energi går långsamt.

Merparten av Sydafrikas exportintäkter kommer från metaller och mineraler. Sydafrika har världens största reserver av platina och beräknas ha hälften av världens guld, tre fjärdedelar av allt mangan och mer än två tredjedelar av allt krom. Landet har också stora fyndigheter av vanadium och andalusit liksom diamanter och uran.

Platina är Sydafrikas viktigaste exportprodukt. År 2019 stod platina för 9 procent av den totala exporten. Guld, som länge var landets näst viktigaste exportprodukt, har tappat flera platser. Både järnmalm och kol står idag för en större del av råvaruexporten.

Sydafrikas kol är billigt att bryta och förser landet med elektricitet, som också exporteras. Elförsörjningen kommer till drygt 80 procent från kolkraftverk. Resten kommer från ett kärnkraftverk, naturgas, och i mindre grad från sol-, vatten- och vindenergi. Den generella trenden är att kolets andel minskar och förnyelsebara energikällor ökar men utvecklingen går mycket långsamt.

Andelen hushåll med elektricitet har sedan 1994 ökat från 50 till 85 procent (2018) men kapaciteten i kraftverken räcker inte till. Eftersatt underhåll och ekonomisk vanskötsel av det statliga energibolaget Eskom är tillsammans med ökad förbrukning bidragande faktorer. Periodvis förekommer planerade avbrott i energiförsörjningen, så kallad ”load shedding”, runtom i landet för att kraftverken ska hinna med.

En planerad satsning på utbyggd kärnkraft lades på is 2018 på grund av höga kostnader. Regeringen planerar istället att minska beroendet av kol genom satsningar på vindkraft och naturgas.

Sydafrika är ett torrt land och vattenbrist är ett stort problem. Mellan 2015 och 2018 var Västra Kapprovinsen särskilt hårt drabbat efter flera år med dåliga regn. På många platser, inklusive i mångmiljonstaden Kapstaden, tvingades myndigheter och invånare till extrem sparsamhet för att inte få helt slut på vatten. Den sydafrikanska vintern 2018 regnade det till slut tillräckligt för att avhjälpa den mest akuta krisen men problemet väntas återkomma.

Hälften av all vattenförbrukning går till bevattning av jordbruket. Vaal-floden är vattenkälla för industrin och utnyttjas maximalt. En del vatten importeras från ett stort vattenprojekt i Lesotho. Projektet har kritiserats av miljövänner som menar att anläggningarna stör den ekologiska balansen.

Farliga utsläpp och restprodukter från gruvindustrin som inte tas om hand hotar också miljön. Kemikalier som används i gruvorna fälls ut i jorden och förorenar närliggande vattendrag.

Andra bekymmer är omfattande luftföroreningar i storstäderna och de hot som en växande befolkning utgör mot landets unika flora och fauna. Jordar överutnyttjats och utarmas vilket leder till jordförstöring.

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0