WTO

https://www.ui.se/landguiden/internationella-organisationer/wto/

WTO verkar för ökad global frihandel. Organistionen arbetar med att ta fram avtal som rör handel och avgör handelstvister mellan medlemmar.

WTO – Inledning

Den ekonomiska världsordningen har sedan andra världskriget till stor del organiserats genom de finansorgan som de segrande länderna lade grunden till i krigets slutskede: Internationella valutafonden (IMF), Världsbanken och Världshandelsorganisationen (WTO). De tre mellanstatliga organisationerna bildar tillsammans tre pelare i det globala ekonomiska samarbetet och har i den egenskapen stor makt över den ekonomiska utvecklingen i världen.

WTO – Framväxten

Världshandelsorganisationen (WTO) bildades 1995, men planer på en internationell handelsorganisation fanns redan då Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken grundades 1944. Beslut fattades 1948 om att inrätta Internationella handelsorganisationen ITO (International Trade Organization) som ett fackorgan inom FN. ITO blev dock aldrig verklighet eftersom kongressen i USA vägrade att godkänna avtalet.

WTO – Uppbyggnaden

Världshandelsorganisationen WTO är en självständig organisation som till skillnad från Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken står helt utanför FN-systemet. WTO skiljer sig också från andra internationella organisationer genom att alla viktiga beslut fattas av hela medlemskretsen. 

WTO – Verksamheten

WTOs syfte är att avskaffa alla tullar och andra handelshinder för att nå målet om global frihandel och därmed främja tillväxten i världen. WTO utvidgas hela tiden och reglerar allt fler områden som berör världshandeln. Samtidigt går den process som är tänkt att förhandla fram nya uppgörelser trögt. Ingen ny förhandlingsrunda har slutförts sedan WTO bildades 1995, även om viktiga avtal har ingåtts om u-länder och handel med jordbruksprodukter.