Världsbanken

https://www.ui.se/landguiden/internationella-organisationer/varldsbanken/

Världsbanken är en mellanstatlig organisation som har som mål att minska den globala fattigdomen, göra fördelningen av välstånd mer rättvis och främja hållbar utveckling. Det sker genom lån till utvecklingsprojekt och stöd till utvecklingsländer. Nästan alla länder i världen är medlemmar i Världsbanken.

Världsbankens egen hemsida: http://www.worldbank.org/

Världsbanken – Inledning

Sedan andra världskriget har den ekonomiska världsordningen till stor del organiserats genom tre mellanstatliga finansorgan som de segrande länderna lade grunden till i krigets slutskede: Världsbanken, Internationella valutafonden (IMF) och Världshandelsorganisationen (WTO). De tre organisationerna utgör pelare i det globala ekonomiska samarbetet och har i den egenskapen stor makt över den ekonomiska utvecklingen i världen.

Världsbanken – Framväxten

Världsbanken lånar ut pengar och ger tekniskt stöd till utvecklingsländer, med målsättningen att hjälpa dem att minska fattigdomen. Världsbanken är ett samlande namn för två institutioner: Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) och Internationella utvecklingsfonden (International Development Association, IDA). Riktlinjerna för IBRD drogs upp vid Bretton Woods-konferensen i juli 1944. Huvudsyftet för den nya organisationen var att verka för återuppbyggnaden av Europa och Japan efter andra världskriget.

Världsbanken – Uppbyggnaden

Världsbanken, som består av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD) och Internationella utvecklingsfonden (IDA), ingår i Världsbanksgruppen. Till denna räknas också IFC (Internationella finansieringsbolaget), Miga (Internationella investeringsgarantiorganet) som tillhandahåller försäkringar mot så kallade icke-kommersiella risker i syfte att främja investeringar i u-länderna), och Icsid (Internationella centret för medling i investeringskonflikter), som tillkommit för att främja investeringar genom att medla i tvister mellan utländska investerare och värdlandet.

Världsbanken – Verksamheten

Världsbankens huvudsyfte är att främja hållbar ekonomisk tillväxt för att minska fattigdomen i mottagarländerna. Det sker genom att erbjuda lån och garantier, samt ge stöd i form av analys och rådgivning. Banken är världens största finansiär av utvecklingsbistånd. Projekt som Världsbanken stödjer kan vara inriktade på till exempel utbildning, hälsovård, vägbyggen, miljöskydd eller reformer av finanssektor och offentlig förvaltning.