Osse

https://www.ui.se/landguiden/internationella-organisationer/osse/

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa/Organization for Security and Co-operation in Europe) har som syfte att förebygga krig mellan de europeiska staterna, främja ekonomiskt samarbete samt slå vakt om de mänskliga rättigheterna, demokratins spelregler och rättsstatens principer i medlemsländerna.

Osse – Inledning

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (Osse, på engelska OSCE) tillkom en gång i tiden för att mildra den militära spänningen mellan Öst- och Västeuropa och på så sätt förebygga krig mellan de europeiska staterna. I dag ägnar Osse sig i hög grad åt att slå vakt om de mänskliga rättigheterna, demokratins spelregler och rättsstatens principer i medlemsländerna. Säkerhetsbegreppets mänskliga dimension har hamnat i förgrunden.

Osse – Framväxten

Osse har sin upprinnelse i situationen på 1950-talet, då Europa var indelat i ett östblock, dominerat av Sovjetunionen, och ett västblock, dominerat av USA. Efter andra världskrigets slut hade aldrig något formellt fredsfördrag undertecknats som stadfäste de nya gränserna i Europa.

Osse – Uppbyggnaden

Den högsta beslutande nivån inom Osse är toppmötena med stats- eller regeringschefer. Här dras riktlinjerna upp för organisationens arbete och här avgörs vad man ska prioritera. Näst toppmötena är det ministerrådet som är den högsta beslutsfattande instansen. Ministerrådet består av medlemsstaternas utrikesministrar.

Osse – Budgeten

Jämfört med många andra internationella organisationer är Osse en liten sammanslutning. Den ordinarie budgeten uppgår till cirka 1,4 miljarder kronor.

Osse – Verksamheten

De mänskliga rättigheterna och säkerhetsfrågor i vid bemärkelse är kärnan i Osse. Människorättsfrågornahar inte bara setts som centrala i sig utan också som en oskiljaktig del av den europeiska säkerheten.