Opec

https://www.ui.se/landguiden/internationella-organisationer/opec/

Opec (De oljeexporterande ländernas organisation/Organization of the Petroleum Exporting Countries) grundades 1960 för att samordna medlemsländernas oljepolitik samt bedriva forskning. Opec uppmärksammas mest för beslut som fattas i syfte att påverka de internationella oljepriserna genom variation av hur mycket olja som produceras i medlemsländerna.

Opecs egen hemsida

Opec – Inledning

De oljeexporterande ländernas organisation (Organization of the Petroleum Exporting Countries, Opec) bildades 1960.

Opec – Framväxten

Opec tillkom som ett svar på ett antal oljeproducerande länders missnöje med de utländska oljebolag som kontrollerade deras oljetillgångar. I ett tidigt skede, då oljefyndigheter upptäckts i många av dagens Opecländer, var många fortfarande utländska kolonier, och utländska oljebolag lyckades skaffa sig stora koncessioner som gav dem tillstånd att utvinna oljan.

Opec – Uppbyggnaden

Opecs högsta beslutande organ, konferensen, består av en delegat från varje land, oftast energiministern, och håller möte minst två gånger per år. Konferensen drar upp riktlinjer för politiken och dess genomförande och utnämner Opecs styrelse samt dess ordförande.

Opec – Verksamheten

Förutom arbetet med att samordna medlemsländernas oljepolitik genom att fastställa produktions- och försäljningskvoter samt exportpriser bedriver Opec även energirelaterad forskning.