Nordiskt samarbete

https://www.ui.se/landguiden/internationella-organisationer/nordiskt-samarbete/

Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet är regionens främsta organ för samarbete över nationsgränserna. Eftersom dessa organ samverkar i hög grad har de lagts under samma rubrik i denna databas. Nordiska Rådet utgörs av 87 parlamentariker från Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Island. Organisationen grundades år 1952 i syfte att främja samarbete mellan de nordiska länderna. President Henrik Dam Kristensen tillträdde år 2016. Nordiska Ministerrådet består av ministrar från de fem nordiska länderna samt representanter för Grönland, Färöarna och Åland. Rådet bildades 1971 för att liksom Nordiska rådet verka för nordiskt samarbete. Generalsekreterare Dagfinn Hoybråten tillträdde år 2013. Till de båda organisationernas aktuella frågor hör ekonomi, näringsliv, utbildning, forskning, kultur, medier, lag och rätt, miljö och natur, välfärd och jämställdhet samt utrikespolitiskt samarbete.

Nordiska rådets hemsida.

Inledning

Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet är traditionella samarbetsorgan för de nordiska länderna, det parlamentariska Nordiska rådet som grundades 1953 och ministerrådet 1971. På 1980-talet tappade samarbetet fart, men efter sovjetväldets upplösning och utvidgningen av EU har de nordiska länderna funnit vägar att förnya och effektivisera arbetet.

Framväxten

Mellan de nordiska länderna har det alltid funnits en känsla av samhörighet. Inte endast den geografiska närheten utan även historien och kulturen har bidragit till det.

Uppbyggnaden

Nordiska rådet bildades 1952 som ett samarbetsorgan för de nordiska ländernas parlament. Rådet består av 87 medlemmar, som varje år väljs av ländernas parlament och de självstyrande områdenas folkrepresentation (Färöarna, Åland och Grönland). I rådets arbete deltar dessutom ett varierande antal ministrar som inte har rösträtt.

Budgeten

Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet finansieras av medlemsländerna. Den nordiska budgeten är dock bara en liten del av den totala summa pengar som länderna lägger ned på det nordiska samarbetet. En hel del finansieras direkt från fackdepartementen.

Verksamheten

Det nordiska lagstiftningssamarbetet har gamla traditioner. Redan 1872 hölls det första nordiska juristmötet. Särskilt under Nordiska rådets första två decennier harmoniserades lagstiftningen på en rad områden. Länderna utarbetade en gemensam lagstiftning för att garantera nordiska medborgares rättigheter inom Norden. Frågan hängde naturligt samman med uppbyggnaden av en fri nordisk arbetsmarknad. Också lagstiftningen för nordbors byte av medborgarskap samordnades. En viktig fråga har varit reglerna för rösträtt i de nordiska länderna.