IMF

https://www.ui.se/landguiden/internationella-organisationer/imf/

IMF (Internationella valutafonden/International Monetary Fund) grundades år 1944 med syfte att främja valutasamarbete för att skapa stabilitet på världsmarknaden. Detta sker genom övervakning samt erbjudan om kortfristiga lån till medlemsländer vilka får problem med betalningsbalansen. Till dess aktuella frågor hör att fastställa regler för valutasamarbete, övervaka valuta-och finansmarknader samt ge finansiellt stöd till länder i akut ekonomisk kris. Verkställande direktör Christine Lagarde tillträdde år 2011. IMF har idag 189 medlemsländer.

IMF:s hemsida hittar du här.

Inledning

Den ekonomiska världsordningen har sedan andra världskriget till stor del organiserats genom de finansorgan som de segrande länderna lade grunden till i krigets slutskede: Internationella valutafonden (IMF), Världsbanken och Världshandelsorganisationen (WTO). De tre mellanstatliga organisationerna bildar tillsammans tre pelare i det globala ekonomiska samarbetet och har i den egenskapen stor makt över den ekonomiska utvecklingen i världen.

Framväxten

När segermakterna vid slutet av andra världskriget beslutade att stärka det internationella ekonomiska samarbetet var det med bakgrund i uppfattningen att mellankrigstidens svåra ekonomiska kris varit en starkt bidragande orsak till kriget. Vid Bretton Woods-konferensen i juli 1944 fattades beslut om att bilda IMF och Världsbanken (se Inledning).

Uppbyggnaden

IMF och Världsbanken är i praktiken helt självständiga, även om de formellt räknas som fackorgan under FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC). De lyder inte under FN:s generalförsamling och de bestämmer själva över sin budget. Nästan alla världens länder är medlemmar i IMF; i början av 2009 var medlemsantalet 185.

Budgeten

Den största delen av IMF:s resurser består av medlemsländernas kapitalinsatser i fonden. Insatserna - hur mycket pengar ett land gör tillgängligt för fonden – bestäms av landets så kallade kvot. Kvoten baseras på landets ekonomiska styrka utifrån faktorer som bruttonationalprodukt (BNP), valutareserv och handelsbalans.

Verksamheten

Internationella valutafonden IMF:s yttersta syfte är att främja stabilitet och samarbete i det internationella monetära systemet, det vill säga världens länders samlade penning- och valutapolitik, för att därigenom främja tillväxten i medlemsländerna. För att uppnå detta mål är IMF:s viktigaste uppgifter att fastställa regler för valutasamarbetet, övervaka de internationella valuta- och finansmarknaderna och de enskilda medlemmarnas ekonomiska politik, ge finansiellt stöd i form av kortsiktiga lån till länder i akut ekonomisk kris samt att bidra med tekniskt bistånd.