Kultur, kreativitet och sport

I fråga om kultur får EU enbart stödja och samordna vissa aktioner. Målet för kulturpolitiken är att bevara mångfalden och det gemensamma europeiska kulturarvet samt att skapa sysselsättning.

För åren 2014–2020 finns en budget på 1,46 miljarder euro. Drygt 30 procent går till att stödja kultursamarbeten över gränserna, nätverk och kulturhuvudstaden (se nedan), inkluisive att översätta böcker från små språk.

13 procent är avsatt för att finansiera projekt inom den kulturella och kreativa sektorn. Mer än hälften av budgeten anslås till europeisk film, TV-program och dataspel. Det finns dessutom ytterligare en fond som bland annat används till att bevara och sprida det europeiska kulturarvet. På plattformen Europeana har man digitaliserat arkiv, bibliotek och muséer så att den som vill kan beskåda nära 60 000 konstskatter eller musieföremål.

”Europas kulturhuvudstad” utses årligen och är numera alltid två. 2014 var Umeå Europas kulturhuvudstad tillsammans med lettiska Riga. 2018 var det Valetta på Malta och Leeuwarden i Nederländerna.

Under 2018 inleddes ett nytt EU-program ”Music Moves Europé” för att sprida europeisk musik.

TV faller framförallt under den inre marknaden. Eftersom sändningarna går över gränserna och enskilda länder inte längre rent tekniskt kan skydda sig mot oönskat innehåll har EU beslutat om gemensamma regler. TV-direktivet förbjuder pornografi, rasism, hets mot folkgrupp etc.

I direktivet finns en omdiskuterad regel som säger att minst hälften av de program som EU-ländernas TV-kanaler sänder ska vara producerade i Europa. Regeln kom till som ett försök att bromsa det massiva inflödet av amerikanska TV-program.

Digitalt

Hösten 2018 beslöt EU att utvidga reglerna för innehåll i TV-sändningar (begränsad reklam, pornografi, osv) till alla digitala plattformar eftersom det är där istället för via traditionell TV som många, framförallt barn och ungdomar, ser film och serier. Kravet på europeiskt innehåll blir 30 procent vilket då även gäller för plattformar som Netflix, Visat, Youtube och FacebookEU, osv. De nya reglerna träder i kraft tidigast vintern 2020.

EU reglerade under 2018 även upphovsmannarätten i en digital värld med syfte att skydda författares, journalisters och fotografers verk på Internet. De nya reglerna mötte mycket kritik mot att det tvingar fram censur (krav på att undersöka juridisk upphovsmannarätt för allt som uppladdas till nätet) och begränsar kreativiteten.

Sport

Lissabonfördraget från 2009 införde en europeisk dimension av sport och idrott i EU-samarbetet vilken uttrycks i fyraåriga arbetsplaner för nätverkande och informationsutbyte. Det handlar framförallt om att sprida hälsofrämjande fördelar av sport, att motarbeta doping och uppgjorda matcher samt att följa upp de ekonomiska aspekterna av idrott.

 

Varukorg

Totalt 0