Europarådet

https://www.ui.se/landguiden/internationella-organisationer/europaradet/

Europarådet (Council of Europe) grundades år 1949 i syfte att arbeta för demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och fungerande rättsystem i medlemsländerna. Europarådets övergripande mål är att värna fred och säkerhet i Europa. 

 

Europarådet – Inledning

Europarådet är en samarbetsorganisation med 46 medlemmar, bland dem de 27 EU-länderna. Organisationen arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och fungerande rättssystem i medlemsländerna. Ett centralt verktyg är Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Brott mot konventionen kan anmälas till Europadomstolen, vars beslut alla medlemsstater har förbundit sig att följa. I övrigt har Europarådet, till skillnad från EU, inte bestämmanderätt utan utarbetar avtal som medlemmarna fritt kan välja att följa.

Europarådet – Framväxten

Tanken om ett närmare samarbete mellan de europeiska länderna föddes i efterdyningarna av andra världskriget. Tio länder, däribland Sverige, bildade Europarådet som ett mellanstatligt samarbete 1949. Efter hand anslöt sig i stort sett alla västeuropeiska länder. I början av 1990-talet fick Europarådet en ny roll – att bistå de forna kommuniststaterna i Öst- och Centraleuropa i övergången till demokrati. Den nya politiska verkligheten innebar också att antalet medlemsländer fördubblades.

Europarådet – Uppbyggnaden

Europarådet består av flera centrala organ med olika funktioner. Beslut fattas ytterst av ministerkommittén, som består av medlemsländernas utrikesministrar eller deras ställföreträdare. Generalsekreteraren leder det dagliga arbetet och är ett ansikte utåt. Europadomstolen är fristående från rådet i övrigt.

Europarådet – Verksamheten

Grunden för Europarådets verksamhet är arbetet för demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och fungerande rättssystem. Det ska bidra till att skapa ett tolerant och civiliserat samhälle. Rent praktiskt sker arbetet främst genom att Europarådet utarbetar avtal som rör allt från förbud mot tortyr till praktiska frågor som hur högskolebetyg ska värderas. Det finns övervakningsorgan på vissa områden, och genom en rad så kallade partsavtal samarbetar medlemsländer kring specifika frågor.