Arabförbundet

https://www.ui.se/landguiden/internationella-organisationer/Arabforbundet/

Arabförbundet (League of Arab States/Arab League) grundades 1945 och är en organisation som verkar för ekonomiskt, kulturellt och politiskt samarbete mellan arabstater. Till de frågor som debatteras i Arabförbundet hör situationen i Irak och Syrien, konflikten mellan israeler och palestinier, terrorism och reformer.

Arabförbundet – Inledning

Arabförbundet är en frivillig sammanslutning av arabiska stater med syfte att verka för ekonomiskt, kulturellt och politiskt samarbete för alla arabstaters bästa.

Arabförbundet – Framväxten

Vid början av 1940-talet cirkulerade olika planer på arabiskt samarbete i Mellanöstern och Nordafrika. Planerna hade sitt ursprung i Syrien och Libanon men fick också starkt fäste i Egyptens huvudstad Kairo, regionens politiska och ideologiska centrum.

Arabförbundet – Uppbyggnaden

Arabförbundets högsta beslutande organ är Rådet som håller toppmöte i mars varje år. Då möts ländernas statsöverhuvuden. Däremellan sammankallas Rådet på ministernivå. Ordförandeskapet växlar mellan staterna i alfabetisk ordning. När statscheferna möts tar de ställning till alla övergripande strategiska och politiska frågor. De har rätt att ändra i organisationens stadgar och de utser generalsekreterare. Besluten ska vara enhälliga. Varje land, inklusive Palestina, har en röst.

Arabförbundet – Verksamheten

Spänningen mellan Arabförbundets oljerika stater och de fattiga medlemsstaterna har varit en av orsakerna till att organisationen haft svårt att förverkliga målen om tätare ekonomiskt samarbete. Fattiga länder anklagar rika stater för att inte ge dem tillräckligt ekonomiskt stöd. Det tidigare entydiga politiska stödet för palestinierna har vittrat genom att flera medlemsländer utökat sina kontakter med Israel.