Tid och diskurser om global politik

Detta projekt syftar till att förstå tidens betydelse för vår förmåga att förstå samtida global politik. Istället för att betrakta tid som en passiv bakgrund undersöker vi hur olika tidsuppfattningar skapar föreställningar om global politik och därmed även påverkar villkoren för samtida politiskt liv.

För att uppnå detta syfte innehåller projektet följande fyra fallstudier: konkurrerande tidsbegrepp förkroppsligade i Förenta Nationernas (FNs) arbete, apokalyptiska visioner av den globala klimatkrisen, omedelbarheten i globala informationsflöden och den förebyggande politik som kännetecknar det globala kriget mot terrorismen. Valet av dessa fallstudier motiveras av att samtliga fall lyfter fram den globala eller transnationella dimensionen av världspolitiken, en dimension som vuxit sig allt starkare under senaste årtionden. Dessutom gestaltar de fyra fallen – på olika sätt – tidens roll i hur global politik förklaras, förstås och praktiseras. Genom att koppla olika tidsbegrepp (kosmologisk tid, eskatologisk tid, omedelbar tid och tid som konstant flöde) till våra fyra fallstudier kommer projektet att göra ett banbrytande bidrag till vår förståelse av global politik och de villkor som formar det politiska livet i globaliseringens tidevarv. Projektet kommer att generera nya teoretiska ramverk inom vilka diskurser om global politik kan undersökas, förstås och analyseras; bidra med nya empiriska insikter i en rad dagsaktuella frågor som speglar vår samtid; samt kasta nytt ljus över vår förmåga att tänka på de begränsningar och möjligheter som samtida föreställningar om global politik ger uttryck för.

Projektet pågår mellan 2014-2017.
Finansierat av Vetenskapsrådet (VR)

Projektdeltagare
Tom Lundborg
, UI
Caroline Holmqvist, UI

Varukorg

Totalt 0