Allmänna villkor för kommentarer på ui.se

Du som publicerar inlägg i kommentarsfältet på ui.se förbinder dig att följa nedanstående villkor och de regler som i övrigt gäller för webbplatsen. Det är därför viktigt att du läser igenom dessa noga innan du gör ett kommentarsinlägg. Dessa villkor kan komma att ändras från tid till annan. Ändringar och tillägg i de allmänna villkoren för kommentarsinlägg på webbplatsen publiceras på webbplatsen och träder i kraft tre (3) veckor efter dagen för publiceringen av villkorsändringarna. Genom att fortsätta att göra kommentarsinlägg på webbplatsen efter denna tidpunkt godkänner du således de ändrade villkoren.

 

1. Registrering

1.1 För att få rätten att publicera texter, webbplatsen, måste du registrera dig och lämna de uppgifter som begärs.Webbplatsen använder sig av diskussionsverktyget Disqus. För att kunna kommentera på ui.se måste du logga in antingen genom att skapa ett Disqus-konto, eller genom att logga in via ditt konto på Google, Twitter, Facebook, Yahoo eller Open Id. 

1.2 Du förbinder dig att ge korrekta uppgifter om vem du är innefattande namn och e-postadress som efterfrågas vid inloggningen via Disqus. Utrikespolitiska institutet kommer att lagra din IP-adress när du gör kommentarsinlägg på webbplatsen.

2. Eget ansvar för Kommentarsinlägg och övervakning

2.1 Du har ett eget ansvar för det du publicerar som ”kommentarsinlägg” på ui.se

2.2 Dina kommentarinlägg blir omedelbart fritt tillgängliga för samtliga besökare på webbplatsen i samband med att du publicerar dem.

2.3 Kommentarsinlägg på webbplatsen förhandsgranskas inte av Utrikespolitiska institutet, vilket innebär att dina kommentarsinlägg faller utanför utgivaransvaret. Varken yttrandefrihetsgrundlagens eller tryckfrihetsförordningens regler är tillämpliga, vilket innebär att du som bidrar till innehållet på webbplatsen genom kommentarsinlägg själv är primärt ansvarig för det du skriver eller på annat sätt låter publicera på webbplatsen. Utrikespolitiska institutet har således inget ansvar för innehållet i dina kommentarsinlägg.

2.4 Kommentarsinläggen på webbplatsen efterhandsgranskas av Utrikespolitiska institutet i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112).
2.5 Utrikespolitiska institutet har ett upprätthållningssystem för att hantera ovälkomna kommentarsinlägg. Läser du kommentarsinlägg som strider mot villkoren i detta avtal eller om innehållet på något annat sätt är olämpligt har du möjlighet att flagga innehållet som olämpligt och på så vis notifiera UI.

3. Allmänna regler och villkor om Kommentarinlägg

3.1 Du får inte göra kommentarsinlägg som står i strid med lag. Detta innebär exempelvis att du inte får förtala, förolämpa annan eller i övrigt göra kommentarsinlägg som utgör hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga hot, uppvigling, olaga våldsskildring eller brott mot personuppgiftslagen. Det innebär också att du inte får göra kommentarinlägg som utgör intrång i upphovsrätt eller i rättighet som skyddas genom föreskrift i 5 kap. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Du får exempelvis inte återge annans upphovsrättsligt skyddade verk, såsom en artikel, fotografisk bild eller utdrag ur bibliografi, om du inte har upphovsmannens uttryckliga samtycke härför.

3.2 Dina kommentarsinlägg skall vara sakliga och relevanta. Du får därmed inte göra kommentarsinlägg som innehåller svordomar eller obscena ord eller som kan uppfattas som rena personangrepp genom att du uttalar dig nedsättande om enskilda individer, eller annars publicera något som är att bedöma som stötande, nedsättande eller på annat sätt kränkande. Detta innebär även att du inte får kommentera andras språk eller stavning.

3.3 Du får inte göra några kommentarsinlägg som innehåller någon form av sexrelaterade bilder, uttalanden eller förslag med sexuella anspelningar.

3.4 Du får inte länka till externa webbplatser.

3.5 Du får inte göra några kommentarsinlägg i kommersiellt syfte. Du får inte heller på något annat sätt använda din medverkan på webbplatsen som ett led i marknadsföringen och/eller försäljningen av en produkt eller tjänst.

3.6 Du får inte göra kommentarsinlägg för agitation i frågor som står i strid med Utrikespolitiska institutets värderingar.

3.7 Du får inte ladda upp virussmittade filer eller andra typer av filer som kan vara till skada för Utrikespolitiska institutet eller annan. Vidare förbinder du dig att inte på något vis bereda dig obehörig åtkomst till webbplatsens system.

3.8 Dina kommentarsinlägg i form av text skall vara på svenska om inte särskilda skäl talar däremot.

4. Upphovsrätt och annan immaterialrätt

4.1 Du upplåter härigenom till Utrikespolitiska institutet rätten att fritt förfoga över kommentarsinläggen i Utrikespolitiska institutets fortsatta verksamhet och att därvid göra erforderliga anpassningar och förändringar. Detta innebär bland annat att du ger Utrikespolitiska institutet rätten att kostnadsfritt framställa exemplar, lagra och därefter överföra hela eller delar av kommentarsinläggen, i ursprungligt eller redigerat skick, till allmänheten via ui.se samt spridning via Utrikespolitiska institutets Facebooksida och Twitterkonton.

4.2 Du efterger härmed rätten att bli namngiven på Utrikespolitiska institutets webbplatser och i andra sammanhang som kommentarsinläggen kan komma att användas inom ramen för upplåtelsen i 4.1 och är införstådd med, och godkänner, att det kan ske ändringar och andra bearbetningar av kommentarsinläggen inför ett sådant nyttjande.

4.3 Du garanterar härmed att dina kommentarsinlägg inte utgör intrång i någon annans tillkommanderätt och fritt kan användas av Utrikespolitiska institutet på sätt som framgår under punkterna 4.1- 4.2 ovan. Du åtar dig i enlighet därmed att hålla Utrikespolitiska institutet skadelöst från varje anspråk från tredje man och ersätta Utrikespolitiska institutet för de ersättningar och skadestånd som Utrikespolitiskainstitutet genom förlikning eller dom åläggs att erlägga för intrång i immateriell rättighet genom Utrikespolitiska institutets nyttjande av kommentarsinläggen.

4.4 Vad som sägs under punkterna 4.1–4.4 ovan gäller utan begränsning i tid.

5. Personuppgifter, Cookies

5.1 Utrikespolitiska institutet behandlar personuppgifter avseende de som registrerar sig för inloggning för kommentarsinlägg på webbplatsen.

5.2 Syftet med Utrikespolitiska institutets behandling är att lagra och bearbeta informationen för att kunna sköta, administrera och kontrollera förehavanden inom ramen för kommentarsinläggen och dess innehåll och hantering.

5.3 Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Utrikespolitiska institutet. Kontaktuppgifter anges under punkten 8.1. 4

5.4 Utrikespolitiska institutets register kommer att innehålla de uppgifter som du själv registrerar samt information som är nödvändig för att fullgöra ändamålet med behandlingen av personuppgifterna. Uppgifter som kan komma att registreras är namn, E-post, IP-adress, samt användarnamn.

5.5 En gång per kalenderår har du rätt att kostnadsfritt begära besked om vilka uppgifter som Utrikespolitiska institutet har registrerat. Sådan begäran kan endast göras skriftligen. Du äger vidare rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas.

5.6 Utrikespolitiska institutets webbplatser använder sig av cookies, genom användandet av webbplatsen samtycker du till att så sker. Vill du inte tillåta cookies kan du välja att ändra inställningar för din webbläsare, men detta kan påverka funktionaliteten på webbplatsen.

6. Rätten för att ta del av och ta bort/ändra dina kommentarsinlägg

6.1 Utrikespolitiska institutet förbehåller sig rätten att oinskränkt ta bort/ändra kommentarsinlägg som strider mot lag och eller villkoren i detta avtal. Utrikespolitiska institutet förbehåller sig också oinskränkt rätten att ta bort kommentarsinlägg från webbplatsen som även på andra sätt bedöms stå i strid med det Utrikespolitiska institutet står för och vill förknippas med.

7. Friskrivningar

7.1 Utrikespolitiska institutet har inget ansvar för de lagbrott eller andra eventuellt skadeståndsgrundande beteenden som enskild begår genom sina kommentarsinlägg via webbplatsen.

7.2 Utrikespolitiska institutet svarar inte för intrång i annans immateriella rättigheter som enskild medlem må ha gjort sig skyldig till i samband kommentarinlägg, länkning och/eller publicera texter eller andra immaterialrättsligt skyddade verk.

7.3 Utrikespolitiska institutet ansvarar inte under några omständigheter varken för direkta skador eller indirekta skador, såsom utebliven vinst, ersättningsskyldighet mot tredje man, produktionsbortfall, kostnader för anlitande av konsult, kostnader för utrustning och liknande kostnader eller förluster, som har sitt ursprung i åtkomsten eller användningen av webbplatsen, om inte annat följer av tvingande lag.

8. Kontaktuppgifter
Utrikespolitiska institutet
Box 27035
SE-102 51 Stockholm