”Oväsentligt om USA är nummer ett eller två”


Av: Martina Johannesson

2013-09-12 |

Varför ska vi bry oss om att USA är på väg att bli tvåa istället för etta bland världens makter? Enligt Regina Karp, forskare vid Old Dominion University i USA, är det inte särskilt viktigt. Det är istället hur USA ska hantera en sådan maktförskjutning som bör stå i centrum för diskussionerna, menade hon vid ett forskningsseminarium under UI:s 75-årsfirande.

Under de senaste 20 åren har forskare och experter ofta förutspått att USA kommer att förlora sin roll som ensam supermakt. Kinas framryckningar som ekonomisk stormakt och global aktör tillsammans med USA:s ekonomiska problem efter finanskrisen från 2007 har medfört att många anser det inte längre är en fråga om huruvida USA kommer att förlora sin dominerande roll utan när?

USA och den framtida världsordningen var ämnet för ett av fem olika forskningsseminarier som hölls i samband med UI:s 75-årsjubileum i slutet av augusti.

Fundamentalt skifte
Efter att UI-forskaren Jan Joel Andersson hälsat deltagarna välkomna inledde professor Christopher Layne från Texas A&M University med att tala om varför han anser att USA:s storhetstid som ensam supermakt är på väg mot sitt slut.

 

 – USA:s överlägsenhet har varit baserad på militär styrka, men det är också en Akilleshäl för landet, sade han och redogjorde för hur interna ekonomiska problem med ständiga budgetunderskott och en raskt ökande statsskuld påverkar landets möjligheter att slussa in pengar till försvaret.

– USA måste lösa den fiskala krisen, annars måste skatter och räntor höjas. Inflödet av utländskt kapital kommer att sina och den amerikanska dollarns ställning som internationell reservvaluta hotas. Försvaret kommer att drabbas av stora nedskärningar – något som vi redan har sett exempel på i spåren av ”sequester”, fortsatte Layne och syftade på de automatiska budgetnedskärningar som trädde i kraft under våren.

Parallellt med de interna problemen utmanas USA utifrån av Kina som är på väg mot förstaplatsen bland världens ekonomier.

 – USA kommer att förlora makt – jag säger inte att USA kommer att kollapsa på en natt eller att Kina kommer att styra världen – men det är ett fundamentalt skifte som pågår, menade han och liknade utvecklingen med hus som angripits av termiter, en mardröm inte minst i USA, där många hus har trästommar.

– De tuggar inte sönder huset på några veckor utan under lång tid och så småningom kollapsar hela huset.

Kina måste satsa på välfärd
Mike Winnerstig, säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut, gav en bild av läget som inte var fullt så ödesmättad som Laynes.

 – Inget land kan jämföras med USA när det gäller makt, särskilt inte när det gäller mjuk makt, något som inte minst Kina och Ryssland lider brist på, menade han.

Han påpekade att USA befunnit sig i nedgångsperioder tidigare, inte minst under Vietnamkriget. Den enda period då USA verkligen varit totalt dominerande var under perioden 1945–1950. Då var USA som mäktigast med bland annat kärnvapenmonopol och en oskadd industri till skillnad från de krigsdrabbade länderna i Europa. Efter kommunismens intåg i Kina och sedan Sovjetunionen skaffat kärnvapen blev situationen en annan.

Mike Winnerstig lyfte även fram att situationen inom Kina kan hindra landets globala framryckning.
 – Behoven av en ökande välfärd inom Kina kommer att kräva ökade satsningar och Kina kommer inte att kunna lägga så mycket pengar på sin militära kapacitet.

Dessutom menade han att europeiska länder i spåren av eurokrisen varit tvungna att dra ned på försvarsutgifter vilket gjort att USA:s betydelse i Europa ökat.

Multipolärt system inget hot
Regina Karp, associerad professor vid Old Dominion University i USA, menade att det pågående maktskiftet inte behövde ses som ett hot. En övergång mot ett mer multipolärt system i världen, med flera olika maktcentra, är inget att frukta.

– En del hävdar att om det unipolära systemet med USA som ensam supermakt försvinner, så innebär det ett slut även för Pax Americana (dvs efterkrigstidens USA-dominerade världsordning), sade Karp.
Men även om USA inte längre är nummer bland världens makter, så finns goda förutsättningar för USA att behålla inflytande genom sin förmåga att kunna bygga koalitioner med andra länder. Att söka nya inflytelserika bundsförvanter (big allies) kan vara ytterligare en möjlighet för USA att behålla inflytande.

 – Globala problem behöver lösas av koalitioner, sade Regina Karp och poängterade åter vikten för USA att hitta sätt att möta ett maktskifte.

Text: Martina Johannesson, redaktör vid Utrikespolitiska institutet.

 


Om UI-bloggen

Arkiv