Mot en europeisk global strategi


Av: Sara Westerberg

2013-05-28 |

Rasera muren mellan EU:s inre marknad och resten av världen, öka EU:s militära och civila förmåga, utveckla samarbetet med USA, Turkiet, Ryssland och Kina och förtydliga arbetsfördelningen mellan EU och medlemsstaterna. Det är några av de förslag som presenteras i EGS-rapporten idag.

UI har tillsammans med tre andra europeiska institut under snart ett år lett uppdraget att ta fram ett underlag till en långsiktig strategi för EU:s utrikespolitik. På uppdrag av utrikesministrarna i Sverige, Polen, Italien och Spanien har de fyra instituten arrangerat forum för diskussioner, spridit debatten och samtidigt arbetat med att ta fram en rapport som presenteras på EGS-projektets hemsida.

EGS-rapporten tar fasta på EU-ländernas gemensamma värderingar och värden och menar att utrikespolitiska intressen ska definieras utifrån dessa. Rapporten identifierar ett antal avgörande europeiska målsättningar som skulle säkra unionens värderingar, fred och välstånd. För att upprätthålla dessa mål måste en del förändringar göras på hemmaplan såväl som på regional och global nivå.

På hemmaplan krävs att EU minskar hindren mellan sin egen inre marknad och resten av världen så att rörlighet för kapital, tjänster, människor och gods blir ännu friare. EU:s energimarknad måste utvecklas för att öka effektivitet, motståndskraft, oberoende och hållbarhet. Handel och innovation är A och O både inom Europa och för EU:s roll i världen och bör därför utvecklas ytterligare genom förbättrade förutsättningar för import och export och stärkta internationella utbildnings- och vetenskapliga program.

På regional nivå bör EU fortsätta utvidgningsarbetet, men samtidigt förändra riktlinjerna för sina grannrelationer. Unionens omgivningar bör ses som ett strategiskt närområde som inte bara innefattar det geografiskt närliggande grannskapet, utan även ett vidare område med länder och platser som är viktiga för unionen på grund av särskilda europeiska intressen. I detta vidare område bör EU arbeta tillsammans med stater för demokrati, mänskliga rättigheter och fri handel och även ta ett ansvar för säkerhet. Detta kommer att kräva ökade militära och civila resurser från EU:s sida och en vilja att verkligen använda dessa.

Mindre grupperingar av medlemsstater bör tillåtas initiera och tillämpa EU policy, men samtidigt bör EU vässa det politiska samarbetet genom att stärka den höga representantens (för utrikes frågor och säkerhetspolitik) samordningsfunktion och unionens externa delegationers roll. 

I arbetet med att koppla samman EU:s regionala och globala ambitioner är fyra länder av särskild betydelse: USA, EU:s enda globala partner med vilken man bör skapa en ny så kallad Atlantic community, Turkiet, med vilket ett utökat politiskt partnerskap bör fastställas innan det blir medlem i unionen, Kina och Ryssland, med vilka man bör skapa riktade partnerskap med fokus på gemensamma intressen.

På global nivå bör EU kombinera formella och informella arbetssätt för att motverka klimatförändringar och för att hantera världsekonomin. EU bör också kunna förutse behov av styrning och samarbete på områden som cyberrymden och yttre rymden, där bland annat den tekniska utvecklingen riskerar att skapa konflikt.

För att effektivisera och legitimera det globala samarbetet bör EU åter investera i att stärka regioner och regional integration, samt i att öka regionalt deltagande i internationella institutioner.

Utvecklingsarbetet bör vara tydligt inriktat på att stödja EU:s strategiska mål och i större utsträckning fokusera på tematiska frågor som klimatförändringar, tillgång på mat, demokratistöd och mänskliga rättigheter. Arbetsfördelningen mellan EU och medlemsstaterna på detta område bör förtydligas.

Genom att arbeta för dessa strategiska mål kommer EU och dess medlemsstater att säkra europeiskt inflytande. Man kommer att engagera sig i sin omvärld och sina partners runt om i världen på ett proaktivt sätt och inte bara som en reaktion på andras handlingar. Det kommer att bädda för en realistisk uppfattning om vad man kan åstadkomma och ge en beredskap för förändringar i omvärlden.

Sammanfattningsvis så kommer ett EU som är mer kapabelt att hantera externa utmaningar bättre kunna leva upp till sina åtaganden gentemot europeiska medborgare. Det skulle vitalisera det europeiska samarbetet och fungera som en sammanhållande faktor under kommande år.  

Text: Sara Westerberg, redaktör för European Global Strategys hemsida.

Texten är en omarbetad översättning av sammanfattningen av EGS rapporten ”Towards a European Global Strategy – Securing European Influence in a Changing World”.

 Om UI-bloggen

Arkiv