Stora utmaningar inför presidentvalet i Afghanistan


Av: Mette Bakken

2013-01-22 |

Den 5 april 2014 går afghanerna till valurnorna för att bestämma vem som ska efterträda president Hamid Karzai. Fram till dess kommer den oberoende valkommissionen att ha fullt upp med att säkra en fredlig och rättvis valprocess.

Som om det internationella militära tillbakadragandet inte vore prövning nog, står Afghanistan inför utmaningen att organisera ett fredligt och demokratiskt presidentval i april 2014. Samtidigt som 2004 och 2005 års president- och parlamentsval var förknippade med en del administrativa och politiska brister, var dessa processer trots allt framsteg i övergången till ett demokratiskt statsskick.

Presidentvalet 2009, karakteriserat av våld, lågt valdeltagande och valfusk, innebar å andra sidan ett betydande bakslag. Det gäller särskilt den bittra striden mellan Karzai och hans främsta rival Abdullah Abdullah under veckorna efter den första valomgången i augusti, och senare dramatiken kring Abdullahs beslut att inte delta i den andra och avgörande valomgången på grund av bristande integritet i valprocessen. Detta försämrade säkerhetsläget i landet, och fortsatta korruptionsanklagelser bidrog till att parlamentsvalet 2010 inte lyckades reparera väljarnas förtroende för de afghanska politiska institutionerna.

Mot denna bakgrund måste den afghanska politiska eliten och det internationella samfundet nu vidta nödvändiga åtgärder för att skapa förutsättningar för fria och rättvisa val 2014– eller åtminstone, formulerat något mindre optimistiskt, för att förhindra en katastrof som kan leda till den afghanska statens kollaps.

Från afghanskt håll finns krav på en revidering av det institutionella ramverk som utgör grunden för hur fredliga och rättvisa valprocesser ska organiseras. Vallagen måste fastställa konkreta regler mot valfusk och klargöra vilka roller de olika aktörerna har, särskilt den oberoende valkommissionen och de juridiska instanserna. Detta är nödvändigt för att skapa förtroende bland de afghanska väljarna, både för valprocessen och de institutioner som är kopplade till den. I samband med detta borde även processen för parlamentsvalet ses över. Det nuvarande systemet, det så kallade ”single non-transferable vote” har bevisligen gett skeva resultat.

Till exempel utgjorde andelen röster som i slutändan resulterade i invalda kandidater i parlamentet bara 37 procent efter valet 2010, medan de övriga 63 procenten ”kastades bort”. Dessutom underminerar det nuvarande systemet utvecklingen av ett fungerande partisystem. Ett nytt valsystem måste komma på plats inom kort för att kandidater och partier ska hinna organisera sig effektivt inför parlamentsvalet 2015, ett år efter presidentvalet.

Sammanfattningsvis behövs åtgärder för att afghanska väljare och kandidater ska kunna vara säkra på att rösterna räknas rättvist, och om någon tvivlar på att så är fallet måste strukturer finnas på plats för att klagomål ska kunna komma in och behandlas på ett opartiskt och effektivt sätt.

Samtidigt är det nödvändigt att det internationella samfundet ökar sitt engagemang och ger tekniskt och operativt stöd för att säkerställa att berörda aktörer är utrustade att utföra sina uppgifter och delta i processen på ett meningsfullt sätt. Det handlar om den oberoende valkommissionen, val- och konstitutionella domstolsorgan, medier, civilsamhället och inte minst valbara kandidater och väljare. Och det internationella trupptillbakadragandet till trots -engagemanget måste också involvera insatser relaterade till de enorma säkerhetsutmaningarna som valet 2014 medför.

Det faktum att valdatumet har fastställts utgör i sig ett steg i rätt riktning. Under de senaste månaderna har kritiker uttryckt oro för att president Karzai – som enligt landets konstitution är tvungen att avgå efter två mandatperioder – ändå kommer att försöka klamra sig fast vid makten. Datumet för valet markerar att ett sådant scenario är mindre troligt. Samtidigt borde det internationella stödet omfatta dialog på hög nivå för att fortsätta att främja demokratiska värderingar bland Afghanistans politiska ledare och de institutioner som de har hand om.

I en kommentar till tidningen The Guardian noterar USA:s ambassadör i Afghanistan, James Cunning, att "It is symbolic of the aspiration of Afghans for elections which will be crucial for Afghanistan's future stability. This will be an Afghan process, with the US and the international community prepared to provide support and encouragement.”

Låt oss hoppas att Afghanistans politiska ledare klarar av uppgiften att genomföra ett rättvist val, och att internationellt stöd och uppmuntran snabbt omvandlas till konkreta åtgärder som gör afghanska institutioner beredda att ta sig an denna enorma utmaning.

Text: Mette Bakken, forksningsassistent vid Utrikespolitiska institutet.


Om UI-bloggen

Arkiv